12/11/2005

گرمايش جهاني را دست كم نگيريد
بانوان ميهن آريايي اسلامي توانستند باچادر وچاقچور درمسابقات غرب آسيا مدال بگيرند دست شان درد نكناد اما خدا وكيلي بايد فكري به حال خودشان بكنند چون روند گرمايش جاني شوخي بردار نيست. اين روند را به خوبي مي توان درراستاي ريسمان فوق از چپ به راست به ديده ي عبرت ديد!!
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا