12/17/2005

يهوديان را به ماه بفرستيد

همكارتازه اي درقلمرومقدس ناك مطبوعات پيداكرده ايم كه اگرروزنامه نگاري اش هم مانندنگرش سياسي اش باشدواويلا است. چنان از رييس جمهوررجايي وارمندناك ستايش مي كند كه بيا وببين. تازه آمده است وحال وهواي همكاران را نمي داند.پريروز داشت مزخرفات وزير علوم درباره ي شق القمر رييس جمهوررجايي وارمندناك درسفر عربستان را با آب وتاب نقل مي كرد آن هم بدون ذكر مآخذ.جالب اين كه لب خند تمسخر را نيزبرروي لبان حضار نمي ديد.دلم سوخت.نگذاشتم ادامه دهد .گفتم كس شعرهاي وزير علوم در ايسنا را مي گويي؟ از رو برو نبوداين بار ازخاطرات سفراخيرخودش به اجلاس " دبليو اس آي اس" درتونس گفت( ايشان جزو سفيران جامعه ي خبرنگاري ميهن آريايي اسلامي در تونس بوده اند) واين كه چقدرمردم تونس شيفته ي رييس جمهوررجايي وارمندناك هستند ومي گويند خوش به حال تان كه چنين رييس جمهوري داريد؟ يكي از همكاران گفت مي خواستي براي شان بگويي اين رييس جمهور را رهبرمان از توي لوپ لوپ درآورده. همه زدند زير خنده.يكي ديگر گفت مي خواستي بگويي اي مردم تونس چه تونس پونز تو كون تونس ؟وقت انقلاب تونس. دست بردار نبود .مي گفت هرچيزي كه مي خواستيم بخريم تا مي فهميدند ايراني هستيم يك دهم قيمت به ما مي دادند. علت را هم كه مي پرسيديم مي گفتند قيمت اصلي براي آمريكايي ها است .بازهم متوجه لبخند تمسخر همكاران نبود.
بحث كشيد به سخنان اخير رييس جمهوررجايي وارمندناك درباره ساختگي بودن كشتاريهوديان درروزگار نازي هاي آلمان. گفتم مي دانستي غير از اعراب غيور، نئو نازي ها هم شيفته ي رييس جمهوررجايي وارمندناك شده اند؟ به روي خودش نياورد وهمان اراجيف رييس جمهوررجايي وارمندناك درباره ي خيالي بودن كشتاريهوديان درآلمان را تحويل مان داد. يكي از همكاران موسپيد كه ده سالي درآلمان زندگي كرده است ازآن چه دربازديد از اردوگاه مرگ داخاو ديده بود سخن گفت(اين همكار مي گفت دم ودستگاه آدم سوزي مو بربدن آدم راست مي كرد اما از همه تكان دهنده تر اين بود كه يكي از هموطنان روي يكي از كوره ها نوشته بود يادگاري از فلان كس فلان كسيان!!). فايده اي نداشت.اين جماعت اطلاعات شان خيلي قوي است.مي گفت همه ي اين چيزها ساختگي است مگريادتان نيست كه فيلم فتح كره ي ماه هم ساختگي بود. تا گفت ماه گفتم رييس جمهوررجايي وارمندناك گفته است كه به يهوديان در اروپا يا آلاسكا تكه خاكي بدهند به نظر شما بهتر نيست بريزندشان توي كره ي ماه؟ حالا ديگر سرخ شده است. مي گويم البته بايد مواظب باشند درقسمتي از ماه كه عكس امام ره نقش بسته بودمستقر نشوند. ببرندشان آن قسمتي كه فضانوردان شاشيده اند.البته اگراين فضانوردان بي حيا درهمان قسمت امام ره شايده باشند كاري نمي توان كرد!!
به گمانم ديگر پهلوي من يكي درباره ي رييس جمهوررجايي وارمندناك بلبل زباني نكند.البته روي اين جماعت را نبايد دست كم گرفت.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا