1/03/2006

هري مگداف(1913-2006)

هري مگداف ، سردبيرماهنامه ي " مانتلي رويو" باقلبي آرام وروحي مطمئن درست دراول ژانويه ي 2006 به ابديت اعلي پيوست. اوسا كريم روح آن مرحوم را قرين رحمت كناد.گمانم پارسال بودكه " پل سوييزي" آن يكي سردبير" مانتلي رويو" به لقاالله پيوسته بود.
ازسخنان آن خدابيامرز است كه:
" درسراسرزندگي ام هيچ گاه چشم انتظار آمريكاي سوسياليستي نبوده ام.نه آن كه ازديگران باهوش تر بوده باشم چنين حال وهوايي نداشتم.
هرسال تابستان مدرسه ماركسيست ها درجايي كه داشتيم پيك نيكي برگزارمي كند.وقتي كه همه مي رفتند براي شنا وغذاخوردن، مي نشستيم زيردرختي وچندساعتي گپ مي زديم.خيلي خوش مي گذشت. آخرين باربودكه يك نفرازمن پرسيد"به چه اميدي دل بسته ايدچرابه تحقق سوسياليسم اميدنداريد؟"
گفتم"نمي دانم.چشم به راه هيچ چيز خاصي نيستم.خصلتم اين جوري است.نمي توانم خودم را عوض كنم
"
به هرحال آن مرحوم با عمر آخوندي 93سال يكي از پيرترين نمايندگان " ماركسيسم غربي " بود، ماركسيسم بدون پرولتاريا و متكي به نقد فرهنگي بورژوازي.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا