1/18/2006

برگردانده ترين ها

يونسكو ازسال 1993 هرسال نمايه اي به نام نمايه ي ترجمه منتشر مي كندونويسندگاني راكه بيش ازهمه كارهاي شان ترجمه مي شودبه خلق الله معرفي مي كند.خدا خيرشان بدهد.تازه ترين نمايه بندي را به تازگي منتشر كرده اند.براي من جالب ترين نفراين فهرست نفرچهارم است.گمان مي كنيدچه كسي باشد؟ولاديميرايليچ لنين.جل الخالق.راستي راستي كه آدم شاخ درمي آورد.درواقع ديرزماني است كه لنين چنين جايگاهي دارد وسخن راني ها ونوشته هاي اش به اكثرزبان هاي جهان ترجمه شده است. مدت ها است كه لنين،آگاتاكريستي،انجيل(درواقع اوسا كريم) و والت ديسني جزوچهارنفرنخست اين فهرست هستند.تركيب را نگاه كن. به اين مي گويندآش شل قلمكار.باري تازه ترين نمايه اين است:
1- والت ديسني
2- آگاتاكريستي
3- انجيل
4- لنين
5- ژول ورن
6- بارباراكارتلند
7- انيد بلايتون
8- ويليام شكسپير
9- هانس كريستين آندرسن
10- برادران گريم

خلاصه انگار بازار رفيق لنين درست وحسابي داغ است.درميهن آريايي اسلامي هم كه به تازگي مجموعه آثارلنين باترجمه پورهرمزان چاپ شده است.خيلي شيك وپيك.گذاشته ام كه درنمايشگاه كتاب بخرم كه تخفيف مند هم بشويم.
خودم هم يك هفته اي است كه "تاملي دروحدت انديشه لنين" نوشته گئورگ لوكاچ را دارم مي خوانم.حسن شمس آوري و علي رضا اميرقاسمي ترجمه اش كرده اند.به هرحال بدون شناخت انديشه وعمل لنين نمي توان تاريخ سده ي بيستم را به خوبي درك كرد.نظريه ي امپرياليسم لنين را هم نمي توان دست كم گرفت.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا