1/04/2006

پيروزي از راه وحشت آفريني

"تفكري داشتيم كه درسال 60 حاكم شد واين تفكردومساله ي اصلي داشت.بارها گفته اند يكي "النصربالرعب".يعني پيروزي با ايجادوحشت. اين پيروزي با ايجاد وحشت خيلي اهميت داشت.اگربه تاريخ آن دوره دردهه ي شصت نگاه كنيد مساله مشخص مي شود.همين ديروزقسمتي ازخاطرات حسني درروزنامه ي شرق چاپ شد.ايشان پسري به نام رشيدداشت.بامن درزمان شاه زندان بود.اورامي شناختم.بسيارپسرخوبي بود.آقاي حسني بي هيچ پرده پوشي مي گويد ايشان فقط به خاطرعقايدش اعدام شد.فقط به خاطر عقايدش بله.دقيقا خودش مي گويد من رفتم اورالودادم اما جرم اودرحداعدام نبود چون فقط كمونيست بود.خيلي روشن مي گويد كمونيست بود جرم اودرحداعدام نبود.حداكثرحبس ابد بود.درسال 60 اعدام هاي زيادي داشتيم.تعدادزيادي از روشن فكران مان دردهه ي 60 به جرم عقيده اعدام شدند.خودشان هم دارند اعتراف مي كنند به جرم عقيده.اين "النصربالرعب" بود...............فروهررا مي كشندبعدجسدش را 20 تا چاقومي زنند.درحالي كه مي شد با يك آمپول اورا بكشند.پوينده ومختاري را مي كشند.مي شد آن ها را بايك آمپول راحت كنندولي حتما بايدسيم بكسل دورگردن شان ردبياندازد."( عليرضا ثقفي ، عضوكانون نويسندگان، نقدنو، شماره ي 8)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا