1/02/2006

درستايش تن آسايي

دركلبه ي درويشي حقيردرچندروزگذشته ويروس بازاري به پا بود كه بيا وببين. بيچاره ويروس شده بودمثل توپ بازي. بارانك ازآن ور آبشار مي زد، بامدادك از اين ور دريبل مي زدومن هم ازسوي ديگر سر مي زدم. كم مانده بود كه عيال هم يك ضربه ي قيچي نثاركند.خلاصه دوسه روزي ناخوش درخانه افتاديم به تن آسايي ونتوانستيم دراداره به ملت مسلمان درصحنه خدمت خالصانه كنيم. انشاالله بتوانيم درآينده اين كاستي را جبران كنيم.خدمت نكردن به ملت مسلمان كه جاي خوددارددچاروسوسه هاي اهريمني هم شديم.خدابگويم اين شيطان را چه كاركند.بي خود نبود كه اوسا كريم با پاي مباركش لگدي برنشيمن گاه اهريمني اش كوفت وازبهشت برين( ب را باكسره نخوانيد) فروانداخت. خلاصه درخانه كه بوديم به ذهن مان رسيد كه بي كاري هم بد چيزي نيست وعالمي دارد. البته نه آن كه گمان كنيد اين افكارهمين جوري كشكي كشكي به ذهن حقير خطوركرد.نه والله .وسوسه ي اهريمن به كنار، استدلال هايي هم داريم براي خودمان. نخست از خود اوسا كريم آغازمي كنم. اوساكريم خودش مثل اعلاي تنبلي وتن آسايي است. البته زبانم لال. اگراين گونه نبود نمي آمد كلك آفرينش كائنات راظرف شش روزبكند وتا ابد به خودش مرخصي بدهد. بنابراين خداپرست جماعت به راحتي مي تواند ازسرمشق خوداوسا كريم استفاده كند ودرانواع "كون گشادخانه" هايي كه به راه انداخته دلي از عزا دربياورد از تن آسايي. جماعت خدانشناس هم نگران نباشند. خدابزرگ است .ازگوشه وكنار مي توان سرمشق هايي يافت و عاقبت به خيرشد.البته اين جماعت بهتراست به سراغ ماركس لعنت الله عليه نروند چون آن خدانابيامرز ركن جهان بيني اش را كارگر جماعت قرار داده بود واگرخودش هم مي خواست نمي توانست زيرآب كاررا به طوراساسي بزندگيرم كه درسرزنش كارمزدي حرف هايي زده باشد.ولي نگران نباشيدجناب ايشان دامادي داشت به نام " پل لافارگ" (عكس بالا)كه از هواداران سينه چاك تن آسايي بود.درنااميدي بسي اميد است.پدرزن نشد، داماد.جناب ايشان رساله اي هم دارندبه نام"حق تنبلي" وبرخلاف پدرزنش مخالف خود كار بود نه شرايط كار.ازسخنان گهربارايشان است كه درجامعه ي سرمايه داري، كاركردن عامل اصلي انحطاط انديشه وهرگونه ازريخت افتادگي اندامي است.خداراچه ديدي شايدبتوان باتفسيرهاي جديد ازدرون آثارماركس لعنت الله عليه هم مطالبي يافت وزيرآب كاررازد.نااميد نبايدبود.به قول مادربزرگم ناميدي كارشيطان است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا