1/07/2006

سعه صدربلري وگستاخي پينتري

لابد مي دانيد كه برنده ي امسال جايزه ي نوبل ، نمايش نامه نويس انگليسي جناب آقاي هارولد پينتر بود.جزومعدود برندگاني كه پيش از برنده شدن درميهن آريايي اسلامي هم گم نام نبود.دست كم جماعت اهل تئاترمي شناختندش.شايد براي همين هم چندان سروصدايي به پانشد.خودم كه از دوره ي سرجواني دردانشگاه مي شناختمش.اگرهم خودم نمي خواستم به واسطه ي پسرخاله ام كه خوره ي تئاتربود به اين فيض اجباري دست مي يافته بودم.پينتربيچاره سرپيري به نوبل رسيدودراوج بيماري سرطان حنجره.براي همين پزشكان هم اجازه ندادند كه خودش درآيين دريافت جايزه شركت كند وسخن براند.پينتربه ناچاردريكي از استوديوهاي لندن ، نشسته برصندلي چرخ دار،روبروي دوربيني به سخن راني پرداخت وفيلم سخن راني را براي برگزاركنندگان مراسم فرستاد.اين فيلم را در وبگاه نوبل گذاشته اند واز همان جا مي توان بارگذاري كرد.صداي گرفته اي دارد وبه سختي سخن مي گويد.سرجمع 7 دقيقه درباره ي آثارش حرف زده است.حدود40 دقيقه گيرداده است به سياست خارجي ايالات متحده ي آمريكا.ازآن ضدجنگ هاي دوآتشه است.ضدآمريكا هم كه تا دل تان بخواهد.سرآخرهم رفت سراغ حاكمان بي نواي انگلستان.چندي پيش اسم توني بلر راگذاشته بود"نادان فريب خورده".امادرسخن راني نوبل ديگرسنگ تمام گذاشت وازدادگاه بين المللي رسيدگي به جرايم جنگي درخواست كرد كه نخست وزيرانگلستان را دستگيركند.خيلي جالب است اين بخش از حرف هاي اش . مي گويد"اگردادگاه دوست داشته باشد نشاني را هم مي دهيم.لندن، داونينگ استريت، شماره ي 10". تصورش را بكنيد كه شيرين عبادي درسخن راني نوبل مي گفت كه" اسمشو نبر" ( به قول زيتون) را به دادگاه فراخوانند.خوشبختانه شيرين عبادي گستاخي هارولدپينتررا نداشت وگرنه درميهن آريايي اسلامي سنگ روي سنگ بندنمي شد چون "اسمشونبر" هم سعه ي صدر(ازآن عبارات آخوندي ناب) توني بلر را بي بروبرگرد نداشت وندارد.عمراً.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا