1/31/2006

بازهم اسلام به خطر افتاد

حيف كه امام (ره) به لقاالله پيوسته است ونيست كه باآن بانگ پرطنين الهي اش(به قول صداوسيمايي ها) فريادبزندبه داداسلام برسيد.همين بغل گوش خودمان درپاكستان ديروزپريروزها اسلام را به شدت به خطرانداختند.باورتان نمي شود مسابقه ي دوي ماراتون مختلط برگزاركردند.زن ومرد قاطي.البته مسلمانان غيرت مند پاكستان تهديد كرده بودند كه بساط اين نمايش شرم آوررابه هم مي زنندولي درنهايت اسلام به خطر افتاد.خدا اين پرويزمشرف رالعنت كندكه 5000سربازگذاشته بودتا ازاين دوندگان بي شرم نگهباني كنند.
اي استكباراي ازخدابي خبران جرات داريددرميهن آريايي اسلامي ازاين بازي ها دربياوريد.مگربرادران وخواهران بسيجي وملت درصحنه مرده باشند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا