1/16/2006

جايزه نگير

لابددرفيلم هاي گاوچراني يا به قول سينمايي ها"وسترن" قهرمان هاي جايزه بگيرراديده ايد.مثل كلينت ايستوود.درعالم واقعي هنرهم گروهي هستندكه مي شودنام شان را گذاشت "جايزه نگير".مانندخدابيامرز"سارتر"كه جايزه ي نوبل ادبيات را نپذيرفت. به تازگي خانم "آروندهاتي روي" داستان نويس هندي هم به جرگه ي "جايزه نگير"هاافزوده شد.ايشان دست رد به جايزه ي فرهنگستان ادبيات هندوستان زده است ودردورنگاري يك برگي كه براي آن ها فرستاده است نوشته است كه نمي تواند از نهادي دولتي جايزه بپذيردزيراباخط مشي دولت هندوستان مخالف است.البته فرهنگستان جايزه دهنده هم دست بردارنيست وسخن گوي آن گفته است كه" كوشش مي كنيم خانم " روي" را ازتصميم اش منصرف كنيم. فرهنگستان توسط دولت تامين اعتبارمي شودولي ازلحاظ فكري وفرهنگي استقلال دارد.فرهنگستان بارها باسياست هاي دولت مخالفت كرده است."
آروندهاتي روي درسال 1997براي نخستين داستان بلندش به نام" خداي چيزهاي كوچك"(به فارسي ترجمه شده است ولي من گيرش نياورده ام) برنده ي جايزه بوكر شده است(آن جايزه را تحويل گرفت؟) وبراي انتقادهاي آتشين اش به دولت هندوستان وبه ويژه مخالفت باآزمايش هاي هسته اي هندوستان درسال 1998 و طرح هاي بزرگ سدسازي پرآوازه است.جايزه ي فرهنگستان ادبيات هندوستان شامل 40000روپيه هم مي شود(مي شود چندتومن؟)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا