1/17/2006

تصديق بلاتصور

شايدباورتان نشوديكي ازبلاهاي بزرگ گريبان گير ميهن آريايي اسلامي همين"تصديق بلاتصور" است كه درقلمروفلسفه به كارمي رود.عربي آب نكشيده است؟چاره اي نيست فلسفه وحقوق آكنده ازاين گونه واژگان هفت طبقه عربي است.حالا يعني چي؟ يعني اين كه توي باغ چيزي نباشيم وبه ضرب توضيح اهل فن تصورنيم بندي ازآن پيداكنيم وبعدهم درباره ي آن نظرخودمان رابگوييم.ادارات ميهن آريايي اسلامي آكنده ازمديرياني است كه هرروزبرپايه ي همين تصديق بلاتصوربايدانواع تصميم گيري هاراانجام دهند. طرف مهندسي ساختمان خوانده است ومديركل بخش شبكه هاي رايانه است.چنين كسي رابه جاي كارشناس ارشديا دكتراي رايانه گمارده اند.تازه ترين نمونه اش همين رييس تازه ي سازمان تربيت بدني است كه درعمرشريف گهربارش به كون مرغي هم لگدي ننواخته است وبايدهرروزدرباره ي انواع ورزش هاي توپي تصميم گيري كند.ازآن بدتراستادان ادبيات فرهنگستان هستندكه بايد درباره ي تمامي واژه ها از دامپزشكي بگيرتا ريخته گري تصميم گيري كنند.اين تصديق بلاتصورياانكاربلاتصورپدرمملكت رادرآورده است.حالا به قول بامدادك چراياد اين افتادم.دريافت كوته پيامي (همان اس ام اس) از يكي ازدوستان .اين روزهابازارلطيفه هاي تلفن همراهي داغ داغ است.لطيفه اين بود:
"هميشه عكس همسرتان رادركيف تان داشته باشيد تا هرگاه مشكل بزرگي براي تان پيش آمدبه عكس نگاهي بياندازيدتايادتان باشد كه مشكل بزرگ تري هم داريد"
حالا چراتصديق بلاتصور؟اين كوته پيام را دوشيزه ي محترمه ي مجردي برايم فرستاده بود.بي درنگ برايش زنگ زدم وپرسيدم تو كه تجربه همسري نداشتي ازكجا به اين دشواري آگاهي داري؟
مي دانيدچه گفت؟خنده كنان گفت" نداشتيم نون گندم ديديم دست مردم"
كوته پيام را براي عيال هم خواندم بي درنگ جبهه گيري كردكه اين حرف ها كدام است. برايش توضيح دادم كه توي كوته پيام گفته اند" عكس همسرتان" نه" عكس زن تان".خنده اش گرفت.
راستش را بخواهيداين كوته پيام را هم براي آقايان هم براي خانم هاي اداره خواندم.آقايان همه زدندزيرخنده وخانم ها همه اشان همراه باخنده بدوبيراه هم گفتند.به گمانم اشكال از فرستنده پيام است.يعني همان خانم مجردكه جزو فمنيست هاي گرامي است وبه احتمال بسياردست به ويرايش فمنيستي زده است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا