1/21/2006

نژادپرستي وارونه

آمريكاي لاتين همچنان دوان دوان به سوي چپ مي رود.مردم بوليوي هم "اوو مورالس" سرخ پوست وسوسياليست را برگزيدند. رييس جمهوررجايي وارمندناك هم ازانتخاب مورالس شادمان شد.لابدبه اتحادنيروهاي ضدامپرياليست مي انديشد.پيروزي كساني مانند چاوز و مورالس درنهايت به نفع جنبش سوسياليسم است چون اين جنبش هم اكنون بيش ازهرچيز به روياپردازي نيازداردگيرم كه روياپردازي هاي كودكانه باشد.البته ماريوبارگاس يوسا كه رمان هاي اش را دوست دارم اما ازديدگاه هاي سياسي اش چندان چندان خوشم نمي آيدبراين باوراست كه روياپردازي چپ گرايانه خطرناك است ودرجايي مانند بوليوي مي تواند به نژادپرستي وارونه اي دامن بزند. يوسا معتقد است كه فروكاستن معضل آمريكاي لاتين به معضل قوميت ورنگ پوست كارمسئولانه اي نيست
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا