1/28/2006

ماشاالله به غيرت برادران سعودي

خداوكيلي پولي كه ملت صحنه مي روند درعربستان خرج مي كنند وبرادران عربستاني مي برنددرقمارخانه هاي مونت كارلو خرج مي كنندنوش جان برادران عربستاني باد.اگراين برادران نبودندچه كسي از اسلام ناب محمدي دراقيانوس بلاخيزكفرجهاني پشتيباني مي كرد.خداوكيلي نوش جان شان. آخرين نمونه ي غيرت مندي برادران عربستاني فراخواني سفيرشان از دانمارك بوده است زيرادولت آب زيركاه اين كشورچنان كه بايد باكاريكاتورهاي ضدخداوپيغمبرروزنامه هاي بي شرم شان مبارزه نمي كند.خودشان كه عرضه ندارندهيچ، كاريكاتوريست هاي بي شرم را هم به عربستان مشرف نمي كنندكه برادران عربستاني باشمشيرآخته ي اسلام نشان نوازشي نصيب گردن هاي نجس شان كنند.
يكي ازروزنامه هاي بي شرم دانمارك درماه سپتامبر12 كاريكاتورچاپ كرده بودكه يكي شان گويا پيامبراسلام بودبابمبي پنهان دردستار .
دولت ميهن آريايي اسلامي بايدازدولت عربستان ياد بگيردمبارزه با اسلام ستيزان ازخدا بي خبررا.البته صداوسيماي ميهن آريايي اسلامي گفته بودكه برخي ازآحادملت درصحنه روبروي سفارت دانمارك درتهران جمع شدندومشت محكمي بردهان اسلام ستيزان زدند.هرچندفراخوان سفيركجا ومشت زني روبروي سفارت كجا.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا