2/04/2006
اندرحكايت هم جوالي تاريك فكران و روشن فكران ديني

هنگامي كه مي شنوندروشن فكري ديني همانندمربع سه گوش ناسازمند است ازكوره به درمي روندوپرشوردادسخن مي دهند كه درپي زدودن دين از هرگونه واپس نگري اند.باورتان نمي شوندبسياري شان را مي شناسم كه مي گويندبايدقرآن را نيزازالك گذراندنهج البلاغه ونوشتارهاي ديني ديگركه جاي خوددارد.اما سربزنگاه كه مي رسدچاره اي ندارندجزهمخوابگي با پس افتاده ترين سرسپردگان خداوندعالم .به راستي سرقلم رفتن آدمي چون عطاالله مهاجراني كه خودراازهواداران سينه چاك رواداري قلمداد مي كندوهمراه شدن وي باانبوه تاريك انديشان ديني درجنجال كاريكاتوركشيدن ازسيماي پيامبراسلام كجا ودم زدن ازويرايش قرآن ونهج البلاغه درمحافل خصوصي كجا؟
نمونه ديگري ازهم عناني حضرات رابا كساني كه تاريك انديش شان مي نامندمي توان درموضع گيري يكي از دكترهاي جبهه ي مشاركت مشاهده كردكه ازروزنامه ي سلام دست به قلم بوده است واينك رسيده است به روزنامه حجت الاسلام كروبي.جناب ايشان كه جزو سردمداران انجمن صنفي روزنامه نگاران است درباره ي مقاله ي "الهام فروتن" درنشريه ي"تمدن هرمزگان" دست به قلم شده است وبه جاي دفاع ازآزادي بيان مي كوشد كه ثابت كند چنين كساني ونوشته هاي شان را نبايدجزو خانواده ي مطبوعات قلمدادكرد.واپس مانده ترين مذهبيون نيزچنين موضع گيري بي شرمانه اي نكرده اند آن هم درهنگامي كه جان انساني درخطر است.
به راستي هواداران آيت الله مسواك يزدي حق داشتندكه چندي پيش دردعواي زرگري برسرجمهوري طلبي يا حكومت طلبي امام (ره) مي گفتنداين جماعت هراس دارندتا به مناظره تلويزيوني بيايندچون مي ترسند الحادشان نمايان شود.حضرات بايد بدانندشترسواري دولا دولا نمي شود.دست كم مي توانند دم فروبندندوخوش رقصي نكنند، خوش رقصي هايي ازنوع خوش رقصي مهاجراني يا آن دكترانجمن صنفي كه حتي حال ندارم نام پرافتخارش را به ياد آورم.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا