2/05/2006
هم دروغ هم تصديق بلاتصور

همين كه زنگ زدوگفت بروم درباره ي چند كتاب سفارشي سازمان شان نظرم را بگويم مي دانستم حرف مي كشد به كاريكاتورهاي پيامبراسلام. كوله ام را كه بازكردم تا جامدادي را دربياورم عينك شنا را ديدوگفت :به به شناگرهم كه هستي.بعد هم گفت شنابلدنيست ولي دوست دارديادبگيرد.گفتم شناگرنيستي اما شناگران را دوست داري.اين جوري بود كه يك راست رفت سر اصل موضوع.كاريكاتورهاي اسلام شكن.گفت قبول كن كه اين كارتوهين به پيامبراسلام بود.گفتم ولي مشكل شما توهين به پيامبراسلام نيست.بعدبرايش توضيح دادم كه كاريكاتوركشيدن از امام ره وهرآخوندي درهردارقوزآبادي توهين به مقدسات است.بحث مخالفت با آزادي درميان است نه توهين به پيامبر.غش غش مي خنديد.گفتم تازه اين ماجرايك بارديگرنشاندادكه دين يعني تصديق بلاتصور.يعني هواداري ازنادانسته ها.گفت منظورت چيه؟گفتم: توكاريكاتورها را ديده اي؟گفت:نه.گفتم پس از كجا مي داني توهين به مقدسات است.دوباره زدزيرخنده.پرسيد: چه جوري اند؟گفتم : يكي از يكي بهتر.گفت:برايم بفرست.گفتم: نمي شود.گفت:چرا؟گفتم:مي ترسم سنگ بشوم!!بازهم زد زيرخنده.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا