2/05/2006


ماشالله به رفقاي چيني

شركت گوگل به رفقاي چيني حال اساسي داده است. گوگل چيني كه پسوند آن به جاي نقطه كام ، نقطه سي اچ است ازواژه هايي چون حقوق بشر، دمكراسي، تبت وسايرواژگان كه به مذاق رفقاي چيني خوش نيايدسردرنمي آورد.حتي بخش عكس يابي گوگل چيني نيزپاستوريزه ي پاستوريزه است.نتيجه جستجوي عبارت " ميدان تيان آن من" دردوگوگل به خوبي اين تفاوت را نشان مي دهد(اين ميدان كه معرف حضورتان هست.ازكفرابليس هم مشهورتراست):
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا