2/12/2006
قابل توجه ی رییس جمهوررجایی وارمندناک

با توجه به آن که نبوغ ازسرتاپای باشندگان میهن آریایی اسلامی فوران می کندونمونه آن را به خوبی می توان درپیشنهاد"شیرینی گل محمدی " به جای "شیرینی دانمارکی" توسط یکی از باشندگان میهن آریایی به وزیربازرگانی به چشم دل دیدبدنیست فهرستی از نام کشورهایی که به صورت پسوند با فرآورده های میهن آریایی اسلامی به کارمی رود تهیه کنیم وبرای شان نام های محمدی بگذاریم.نمونه هایی از این فرآورده ها وبرابرنهادهای شان که به ذهن این حقیررسیده است به قرارزیرهستند:
آچارفرانسه:آچارشق القمر
صندلی لهستانی:صندلی قریشی
یقه ی انگلیسی: گریبان کعبه ای
کباب بلغاری:کباب بعثت
سوسیس آلمانی: سوسیس غارحراء
رولت روسی:رولت هجرت
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا