2/14/2006

رفقای عراقی وارتش های آزادی بخش

رفقای حزب کمونیست عراق بیانیه ی جالبی درباره ی اوضاع عراق منتشرکرده است که بادرودهای گرم وبرادرانه به رفقا ودوستان گرامی آغاز می شود.این نامه چندین بنددارد که جالب ترین شان موضع گیری رفقای عراقی درباره ی حضورارتش های بیگانه است.دربخشی ازاین بند آمده است:
" ما برای ایجادشرایط خروج هرچه سریع ترارتش های بیگانه پیکارمی کنیم اما براین باوریم که درخواست خروج بی درنگ آنان به معنای نادیده گیری قطب بندی های شدیدکنونی درکشورما،وجودگروه های شبه نظامی وناآمادگی کافی نیروهای امنیتی عراق است...."
ماکه سعادت نداشته ایم اما کسانی که سعادت دیدارازعتبات عالیات وکربلای معلا راداشته اند به خوبی می دانند که درآن جا چه بلبشویی حاکم است. خردوکلان وپیروجوان مسلح شده اند.پس هراس رفقای عراقی پربیهوده نیست.تصورش را بکنید که این رفقا درغیاب ارتش آزادی بخش ایالات متحده وانگلستان چگونه می توانند با جانورهایی چون مقتدی صدر وداردسته اش سرکنند.هرچنددرنهایت هرهنگام هم که ارتش های آزادی بخش از عراق بروندرفقای عراقی چاره ای جزرویارویی با سپاهیان الله نخواهندداشت.البته رفقای عراقی هم اسلحه مند هستندولی نه شورشهادت دارندونه حمایت الله را پشت سرشان.خداخودش به حال شان رحم کناد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا