2/20/2006چامسکی و ونزوئلا
ونزوئلا می تواندسرمشقی از همکاری وهمبستگی برای آمریکای لاتین باشد.چامسکی درهمایشی درموسسه ی فناوری ماساچوست (معروف به "ام آی تی") چنین گفته است.به یکی از پیرمردهای توده ای که گفتم کیف کرد.کف مرتبی هم برای چامسکی زد.خوش به حال چامسکی.جناب چامسکی معتقداست که بسیاری از اهالی ینگه ی دنیاوجهانیان چندان از دستاوردهای بزرگ انقلاب بولیواری هوگوچاوزخبرندارندچون رسانه ها دوست ندارندبه این موضوع بپردازند.چامسکی می گویدفرستادن نفت وبنزین برای تهی دستان وبی خانمان های ایالات متحده یکی از کارهای جالب چاوزاست.چامسکی معتقداست ونزوئلا نه تنها برای آمریکای لاتین که برای کل جهان سرمشق داده است.چه درقلمرو آموزش وپرورش چه درقلمرو بهداشت.خودمانیم این چامسکی هم عجب پرنفس است.راه به راه داردمی نویسد یا سخن رانی می کند.هفته ای نمی شود که درامام زاده اینترنت مطلبی تازه ازاین زبان شناس سمج نبینی.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا