2/21/2006
فوئنتس و ونزوئلا

"هوگوچاوز بر کشوری ریاست می کند که پنجمین صادرکننده ی نفت جهان است اما همچون رهبران چپ گرا باد به غبغب می اندازد.درواقع نوعی موسولینی مناطق حاره است.مدام ازسرنیکوکاری ثروت نفت کشورش را بی دریغ خرج می کندواین یعنی به باددادن منابع تولید وفداکردن اشتغال داخلی.همانند خوان پرون سخن پردازی های مردم پسندراچاشنی مقدارفراوانی نیکوکاری اجتماعی کرده است.اما برخلاف پرون کاری به افزایش تنوع صنعتی درداخل ندارد.چاوز وسراب هایی که نشان می دهددیری نخواهند پایید"
این حرف های کارلوس فوئنتس نویسنده ی مکزیکی است درباره ی ونزوئلا وهوگو چاوز.این رادیگربرای آن پیرمردتوده ای نخواندم.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا