3/07/2006

عجب شباهتی

به قدرت رسیدن حماس در فلسطین بسیارشبیه به قدرت رسیدن دارودسته رییس جمهوررجایی وارمندناک درمیهن آریایی اسلامی است.همین جورکه این جا بسیاری فریادسردادند که خدا به داد زنان وسایرکسانی برسد که اسلام را به خطر می اندازندآن جا نیزبسیاربرای زنان نگران شدند.حماس درواقع نسخه ی زمخت و نخراشیده ی جنبش فتح است.همان گونه که اصلاح طلبان نسخه ی تحت ویندوزدارودسته ی رییس جمهوررجایی مندوار بودند وهستند.البته فلسطینی های بیچاره پول نفت ندارند(وگرنه چه بسا حماس هم نفت را می آورد درون سفره ی فلسطینی ها)ولی خداحفظ کندپول نفت کشورهای عربی کناره ی خلیج فارس را.این که حماس هم مانند فتحی ها ازگل نازک تر به عربستان وشیخ نشین ها نگفته است به همین بوی نفت مربوط می شود.حماسی ها نیز همانند همتایان شان درمیهن آریایی اسلامی هم درعمل هم درنظر دچارسردرگمی فراوانی هستند.هنوزمانده است که همانند گذشتگان خودبه مرحله ی زبل خانی برسند.عین همتایان شان درمیهن آریایی اسلامی.البته نه آن که سوراخ دعاراگم کرده باشندوگرنه زودخودشان را به میهن آریایی اسلامی دعوت نمی کردند.رهبرشان هم کلی اهل طنزاست.مانند رییس جمهوررجایی وارمند.اگرپس فرداشنیدیدکه سرزده رفت به تمرین تیم ملی فوتبال فلسطین وبه دروازه بان فلسطین هفت هشت تا پنالتی زدبه هیچ وجه تعجب نکنید که این ها همه از قدرتی اوسا کریم است.
0 Comments:

Post a Comment

بازگشت به بالا