3/08/2006

زنان درجهان امروز
چنددرصدجمعیت جهان زن هستند؟پنجاه درصد؟شصت درصد؟چنددرصدبالاپایین فرقی نمی کند.همین که زن هستندبایدباانواع تبعیض ها دست وپنجه نرم کنند.زن زاده شدن همان وشهرونددرجه دوم شدن همان.دوسوم بی سوادان جهان زنان هستند.سالی نیم میلیون زن به هنگام بارداری یا زایمان جان خودراازدست می دهند.دوسوم کودکانی که ازمدرسه رفتن محروم انددخترند.شمارزنان دچارایدزازمردان بیشتراست.دوسوم کارهای جهان(برحسب ساعت کار) را زنان انجام می دهندامایک سوم درآمدحاصل نصیب شان می شود.70 درصدزنان جهان درفقربه سر می برند.این آماربه خوبی نشان می دهدکه تا دست یافتن به برابری جنسی چه راه درازی باید بپیماییم.حقوق زنان هچنان پایمال می شود.ازگردهمایی جهانی زنان درپکن ده سال می گذردامااوضاع بهبودچندانی نیافته است.درآن گردهمایی 189 کشورجهان قراردادی را امضاکرده بودندکه براساس آن می بایست به افزایش مشارکت زنان درجامعه کمک کنند،شغل های پردرآمدتری برای زنان فراهم آورند،امکانات تحصیل برای دختران فراهم کنندوقوانینی برای مقابله باخشونت علیه زنان تصویب کنند.امادرنهایت این قول وقرارها ازحدحرف وکاغذسیاه کردن فراترنرفت.آموزش وپرورش شاه کلیدرفع نابرابری هااست.زندگی زنان دانش آموخته ازاین روبه آن رو می شود.دخترانی که تحصیل می کننددیرترازدواج می کنند،هنگامی هم که ازدواج کردندبه اصل "فرزند کم تر زندگی بهتر"توجه بیشتری دارندوزندگی اجتماعی فعال تری درپیش می گیرند.دانش آموختگی می تواندبه فقرزدایی هم کمک کند.دانش آموختگی و استقلال اقتصادی بیش از هرعامل دیگری به بهکرد وضعیت زنان کمک می کند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا