3/11/2006

دوست نیمه راه

فرانسیس فوکویاما که معرف حضورتان هست؟پایان تاریخ؟ درست است.جناب ایشان به هنگام مدیریت بخش برنامه ریزی خط مشی ها دردولت جرج بوش پدر سخن از پایان تاریخ گفت.یعنی پایان تحولات اجتماعی بزرگ وفرارسیدن سال های آزگار سرمایه داری لیبرال. فروپاشی شوروی حسابی جناب ایشان را سرکیف آورده بود.دیدگاه فوکویاما اوج توهم پیروزی نومحافظه کاران بود.این آدم اکنون ازنومحافظه کاران فاصله گرفته است.لابدپدربزرگ خدابیامرزش به خوابش آمده است.خودش این فاصله گیری را خوب توصیف کرده است:
" پایان تاریخ گونه ای استدلال مارکسیستی درباره ی تحولات فرآیند درازمدت تحولات اجتماعی بوداما درآن دمکراسی لیبرال پایان راه بودنه کمونیسم.اما نگرش نومحافظه کاران گونه ای نگرش لنینی بودوبراین باوربودندکه با کاربست مناسب قدرت واراده می توان تاریخ را به پیش برد.اگرلنینیسم بولشویکی راتراژدی بنامیم لنینیسم نومحافظه کاران مضحکه ای بیش نیست.ازاین رو دیگرنه از لحاظ سیاسی ونه از لحاظ فکری نمی توانم پشتیبان این این نگرش باشم"
یاددوستان روشنفکری دینی افتادم که راه به راه ازمارکس وگرامشی نقل قول می کنند.البته درکنارائمه ی اطهاروخداوندعالم.جناب فوکویاما از نومحافظه کاران بریده است ولی همچنان دل درگرو اقتداروهیبت امپراتوری ایالات متحده دارد و برای حفظ نظام هم که شده است دوست نداردزیادگردوخاک کند.بازهم آدم یاددوستان اصلاح طلب می افتد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا