3/12/2006

تاریخ پنهان
نشریه ی اسراییلی هارتزگزارش جالبی درباره ی چگونگی به غرب رسیدن متن سخن رانی مخفی خروشچف درکنگره ی بیستم حزب کمونیست شوروی منتشر کرده است.خروشچف شامگاه 25 فوریه ی 1956ودربرابر1400 نماینده سخن رانی کرده بود که به طورناگهانی برای شرکت درنشست غیرعلنی کمیته ی مرکزی به مسکوفراخوانده شده بودند. خروشچف سخنان خودراآغازکه کردشنوندگان نزدیک بودشاخ دربیاورند.بعضی ها غش هم کردند.بیچاره ها به هیچ وجه انتظارنداشتندکه خروشچف به انتقاد از رفیق استالین بپردازدکه سه سال پیش به رحمت ایزدی پیوسته بود.سخن رانی 26000 کلمه ای خروشچف چهارساعت به درازا کشید وهرچه ازدهان اش درآمد نثاراستالین کرد.از"دیکتاتور" وپایه گذار"کیش شخصیت" بگیرتاجنایت کاروپشت پا زننده به اصول حزب.
خبرسخن رانی تاریخی خروشچف چندروزبعد به غرب درزکرد.سازمان های اطلاعاتی آمریکا،انگلستان،فرانسه وآلمان غربی درتکاپوی به دست آوردن متن کامل سخنان خروشچف بودند.امادرنهایت این اسراییلی ها بودندکه برای نخستین باراین متن را به دست آوردند.هارتز هم باآدمی به نام گرایفسکی(81ساله) که متن کامل سخنان خروشچف را برای اسراییل فرستاده بود گفت وگو کرده است.گرایفسکی که متولد سال 1925 لهستان است درنهایت درسال 1957 به اسراییل مهاجرت کرد.هنگامی که جنگ جهانی دوم درگرفت گرایفسکی همراه خانواده اش به شوروی گریخته بودودرسال 1946 دوباره به لهستان برگشت وبه حزب کمونیست پیوست.دردانشگاه رشته ی روزنامه نگاری خواند وبه استخدام خبرگزاری لهستان درآمد.پدرومادروخواهرش درسال 1949 به اسراییل مهاجرت کردنداماخودش درلهستان باقی ماند.پدرش درسال 1955 دچاربیماری شدیدی شدوگرایفسکی برای عیادت وی به اسراییل سفرکرد.برای تدارک همین سفربود که نخستین باربا دبیراول سفارت اسراییل درورشو آشنا شد.سفربه اسراییل برافکارش اثرزیادی گذاشت ومشی صهیونیسم رادرپیش گرفت.به لهستان برگشت ولی فکرمهاجرت به اسراییل رادرسرداشت.چهارماهی می شد که ازسفربه اسراییل بازگشته بود.روزی طبق معمول برای دیداربادوست دخترش"لوسیا بارانوسکی" به دفترکارش می رود.بارانوسکی 35ساله نیزهمانند گرایفسکی یهودی بودوهمسرسابق دبیراول حزب کمونیست ومعاون نخست وزیر لهستان.ازهمسرسابق خودجداشده بودولی دریک آپارتمان باهم زندگی می کردند.بقیه ی داستان را خودتان می توانید حدس بزنید.جناب گرایفسکی چون دوست پسربارانوسکی بود به راحتی به خانه ومحل کاروی رفت وآمدداشت ودرآن روزموعود جزوه ای را می بیند که رویش نوشته سخن رانی محرمانه ی رفیق خروشچف درکنگره بیستم.یکی دوساعتی جزوه را از دوست دخترش امانت می گیردوالهی به امیدتو پیش به سوی سفارت اسراییل.
درپایان گفت وگو خبرنگارازگرایفسکی می پرسد به نظرخودش کارقهرمانانه ای انجام داده بود؟
گرایفسکی می گوید:نه. کارم نه تاریخی بودنه قهرمانانه.کارخروشچف قهرمانانه بود.من فقط چندساعتی با تاریخ دمخور شدم.بعدهم راه مان ازهم جداشد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا