4/12/2006

به امید آن روز

به کوری چشم دشمنان به خانواده ی نیروهای هسته ای جهان پیوستیم.حال دیگرپاکستان تنها نیست ویک مسلمان هسته ای به هسته ای های جهان افزوده شد وبستربرای ظهورآقا امام زمان آماده تر.به کوری چشم دشمنان دیروزکلی از صداوسیمای میهن آریایی اسلامی آهنگ "ایران" محمدنوری راپخش کردیم وخوش خوشان مان شد درست وحسابی.به امیدروزی که بتوانیم انرژی هسته ای را درتمام شئونات زندگی مان به کارگیریم.به امید روزی که یکایک آحاد ملت درصحنه درمستراح خانه اشان یک آفتابه ی هسته ای داشته باشد.رییس جمهوررجایی وارمندناک نتوانست نفت را روی سفره همه امان بیاورد امیدوارم انرژی هسته ای رابتواندسرسفره ی همه بیاورد.خدانیاوردآن روزی را که فقط سران سه قوه وآقا درخانه اشان آفتابه ی هسته ای داشته باشندچنین پدیده ای نه درسال پیامبراعظم صورت خوشی دارد نه درسال پیامبراکرم، فرزانه وفتانه هرپیامبردیگری.دشمن هم خیال نکند که ازحمله اش به میهن آریایی اسلامی می ترسیم.اگرحمله کنندپدرشان را درمی آوریم پدرخودمان هم اگردرآمد خیالی نیست بی روادید به بهشت برین(با فتحه ی روی ب بخوانید) مي رويم ودرراه بندان پل صراط گرفتارنمی شویم گیرم که اوسا کریم به پیروی از رییس جمهوررجایی وارمندناک برای پل صراط هم دوربرگردان درست کرده باشد.راستی با هسته ای شدن مان قیمت انرژی هسته ای هم پایین آمد.دیگرکسی نمی گویدانرژی هسته ای دویست تومن بسته ای.انرژی هسته ای دوزارونیم بسته ای.پیش به سوی آفتابه هسته ای.ایران شده هسته سرا مهدی بیا مهدی بیا.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا