4/24/2006

اعلام مواضع

اگراین سال برای کسانی سال پیامبراعظم بوده است برای حقیرسال پیامبراصغرهم نبوده است وهمان سال سگ بوده است.بیچاره سگ.سخن گوی قوه ی قضاییه گفته است که هرکسی باسگ ازخانه بیرون بیایددستگیرمی شود.لابد می خواهندکه درسال پیامبراعظم هیچ سگی درکوی وبرزن عرض اندام نکندحتی اگرثابت کند ازاعقاب سگ اصحاب کهف است.این مدتی که به واسطه ی بیمارستان نوردی های متعدد یا نگه داری بچه ها برای پشتیبانی از بیمارستان نوردی عیال(مادرزن جان بیمارشده است) با خودمان اینترنت نکردیم رویدادهای بسیاری رخ داده است که نمی شودزیرسبیلی ردشان کرد.
حجاب درمانی: فصل گرما آغازشده است وجماعت نسوان بازهم با قوزک های برهنه وپوشاک چسبان واردگودشده اندو اسلام عزیزرا به شدت به خطرانداخته اندو افزون بردل نمایندگان مجلس، دل آقا امام زمان را خون کرده اندبه گونه ای که بازهم بندگان خدادرقوه قضاییه دست به کارشده اندو برای بانوان گرامی خط ونشان کشیده اند که اگراسلام را به خطربیاندازیدتا 50 هزارتومان جریمه می شوید.بیچاره بانوان گرامی اگربه دام تحریم انتخابات ریاست جمهوری نیفتاده بودنداکنون رییس جمهوررجایی وارمندناک برای شان شاخ وشانه نمی کشید.دست کم به شیخ الشیوخ حجت الاسلام کروبی رای می دادند که قول پنجاه هزارتومنی داده بودومی شدآن پول را به زخم این کارزد.تازه درحضورشیخ الشیوخ بعید بود که سران قوه ی قضاییه چنین افساربگسلند.می گوییدنه برویداز عبدالکریم سروش بپرسید.
سکه: چندروزی بهای سکه سربه آسمان سایید.خوش به حال بانوان.به ویژه بانوان متاهل.قیمت که ازدویست هزارتومن گذشت با یک حساب سرانگشتی بهای مهریه ی عیال رامحاسبه کردم.نزدیک بودسکته ی مغزی کنم.می دانید که به شوخی هم بگویندبایدبدهید.عندالمطالبه است.به این می گویندعربی آب نکشیده.عیال هم قیمت سرویس خودش را حساب کرد.سرویس که می دانید چیست؟ سرویس طلا.به این هم می گویندانگلیسی آب نکشیده.
آفتابه ی هسته ای: دولت وملت درصحنه همچنان درراه دست یافتن به آفتابه ی هسته ای به پیش می تازدوشوروشادمانی بسیاری درمردم فوران کرده است.بامدادک هم دست به کارشده است یکی ازروزها که می بردمش مهدکودک یقه ام را گرفت که دیشب خواب خوبی دیده است.می گفت خواب دیده است با من سوارتایتانیک بوده است(راستی تایتانیک 2 را هم دارند می سازندمبارک است).کشتی که دچارحادثه شدمن افتادم توی آب.بامدادک شیرجه زدومرانجات داد وباکمک دیگران درون قایق نجاتی کشاند(بماند این که من شناگرم نه بامدادک).نیروی های امدادی شروع به فشارآوردن به قفسه سینه ام کردندتا آب های فروخورده را بالا بیاورم.چنددقیقه ای گذشت ومن شروع کردم به آب بالا آوردن.همراه با بالا آوردن آب هم فریاد می زدم انرژی هسته ای حق مسلم ما است.
استقلال: آبی پوشان هم به سلامتی قهرمان شدندوازحسرت به دست آوردن مقام نخست لیگ برتردرآمدند.نمازشکرانه اشان دروسط زمین چمن که شاهکاربود.مخالفان می گویندنمازبی وضونمازمیت است نه نمازشکرانه.موافقان هم می گویندبازیکنان استقلال همیشه با وضو واردزمین می شوندحتی گیلائوری که مسیحی است.بی خودکه نیست شب قبل اش مربی استقلال هم برای نیایش رفته بودمسجدجمکران.این جوری است که دل عشرت شایق را هم برده اند
ماهواره: می خواهندجریمه ی ماهواره داری را بکنند 5 میلیون تومان.اگربه کروبی هم رای می دادیم ازپس این یکی برنمی آمدیم.خداخیرشان ندهدمن یکی که با تماشای تلویزیون های ماهواره ای کلی به دانش زبان فارسی ام افزوده می شد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا