4/26/2006

اندرحکایت پیام دشمن شکن بن لادن رضی الله عنه

چشم ودل تان روشن .سرانجام جناب بن لادن پیام دادندوسیل خروشان مومنین راازنگرانی بیرون آوردند.راستش را بخواهیددل سنگ ما هم برای کلمات گوهربارشان تنگ شده بود.به از آقای خودمان نباشدرهبرکاردرستی است.اوساکریم دلش راشادکندکه دل امتی را شادکردوانبساطخاطرآفرید.
گیراترین فرازسخنان گهربارجناب ایشان آن جایی بودکه به ماجرای کاریکاتورهای پیامبراسلام گریزی زدندوفرمودندگستره تحریم کفارگشادترشودوایالات متحده وهمه ی کشورهای اروپایی پشتیبان دانمارک رادربرگیرد.البته ایالات متحده بیچاره که کاری نکرد.تازه جناب بوش کلی هم ابرازانزجارکردوبرقلوب جریحه دارمسلمانان مرهم گذاشت.آن هم چه مرهمی.مرهم آمریکایی خالص.خلاصه جناب بن لادن حسابی جوگیرشده است ومی گویدهمه ی توهین کنندگان باید تحویل القاعده داده شوندتاطبق عدل اسلامی محاکمه شوند.جای قاضی مرتضوی خودمان خالی.چه کیفی می دهدآدم درچنین محاکمه ای حضورداشته باشد وتکبیرگویان شکوه اسلام را ازچندمتری تماشاکند.به نظر من قاضی مرتضوی جان می دهدبرای اجرای چنین محاکمه ای.امیدوارم بن لادن حق مرتضوی را نخوردوعدالت را رعایت کند.شکی نیست که آقا هم برای چنین کارخداپسندانه ای به قاضی مرتضوی چندروزمرخصی می دهد.دنیا که به زمین نمی آیدچنصباحی یک نفردیگردردادگاه های عدل اسلامی چپق مردم را چاق کند.ازهمین الان می توانم تصورش رابکنم که قاضی مرتضوی چه شاهکاری خواهدکرد.
نمایش دریک پرده
قاضی مرتضوی(بالهجه ی غلیظ یزدی بخوانید): آقای بیورن لارسن جناب عالی متهم هستید که کاریکاتور حضرت محمد(صدای صلوات حضار) را به طرز موهنی ترسیم کرده ایدآیا حرفی برای گفتن دارید؟
لارسن:من بی گناهم
قاضی مرتضوی(بالهجه ی غلیظ یزدی بخوانید):یعنی شما کاریکاتور حضرت محمد(صدای صلوات حضار) رانکشیدید؟
لارسن:چرا ، اما...
تمام حاضران دردادگاه به جز لارسن:الله اکبر،الله اکبر، الله اکبر.
(لارسن توسط قاضی مرتضوی به اعدام محکوم می شود.وکیل مدافع لارسن نیز غریوالله اکبرسرمی دهد.)
قاضی مرتضوی(بالهجه ی غلیظ یزدی بخوانید):نفربعدی
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا