5/01/2006
سرمایه داری دولتی قابل دفاع نیست

بسیاری از کنش گران چپ پس ازفروپاشی اتحادشوروی وحکومت های استالینی اروپای شرقی دردوره زمانی 1989 تا 1992پند نگرفته اند وهمچنان ازسرهمدلی به کشورهای کمونیستی کنونی جهان مانند چین، کره ی شمالی وکوبا می نگرند.حکومت های چپ گرای آمریکای لاتین مانندحکومت برادربسیجی هوگوچاوزدرونزوئلا وشورش های چپ گرای جهان مانند شورش مائوئیست ها درنپال هم هدف مهرورزی بسیاری از دوستان است وبدیل سرمایه داری به شمارمی آیند.می گویندهرچه نباشندضدسرمایه داری هستند.سردمداران سرمایه داری هم ازچنین نگرشی بدشان نمی آید.می گویندسرمایه داری کاستی هایی دارد اما جانشینی برای آن نیست مگرهمین کشورهای استالینی.درمیهن آریایی اسلامی هم اقتصاددانی به نام موسی غنی نژاد چنین دیدگاهی داردکه کوشش برای طبیعی جلوه دادن سرمایه داری وگریزناپذیرنمایاندن این روش بی رحمانه ی سازماندهی اقتصادشاه بیت آن است.
درحالی که رهایی وآزادی انسان حرف اصلی جنبش چپ وبرنامه ی سوسیالیسم است که حکومت های استالینی وسرمایه داری دولتی میانه ای باآن ندارندوحتی درراستای تحقق آن نیزگام برنمی دارند. این نظام ها رامترقی ترخواندن ازسرمایه داری نیزخنده داراست وریشه درتوهمی داردکه سوسیالیسم را با مالکیت دولت برصنایع همسنگ می انگارد.دراقتصادهای دولتی یا برنامه ریزی شده ، بالانشینان هستندکه برنامه می ریزندوکارگران نیزپایین نشینانی اند که باید ازدستورها پیروی کنند.سرکوب پلیسی هم که بیدادمی کند.حکومت هم که تک حزبی است وهرگونه مخالفت سازمان یافته به زندان، اردوگاه های بیگاری ومرگ می انجامد.اتحادیه های کارگری حق فعالیت ندارندواعتصاب ممنوع است.مرحوم شوروی وکوبای کنونی نمادچنین حکومتی هستند .کوبای کنونی متکی به سرکوب پلیسی وزندان های اش آکنده ازمخالفان سیاسی است وبازهم برخی ازفعالان چپ کاسترو را خودکامه ای خوش خیم می نامند که به نفع کارگران کارمی کند.آموزش وپرورش رایگان وبهداشت همگانی رایگان را نمی توان دستاویزی قراردادوحکومت کوبارا دمکراسی کارگری نامید یا برخودکامگی کاستروچشم پوشید.
شوروی وسرمایه داری دولتی چیزی نیستند جزدولت های خودکامه که کارگران را همانند نظام سرمایه داری استثمارمی کنند.نمی توان آن هارابدیلی برای سرمایه داری انگاشت.
(این روضه را برای این خواندم که دیروزیکی از پیرمردهای توده ای را دیدم.گفت تورامی بینم یاد تروتسکی می افتم.دستی به چانه ام کشیدم ببینم مباداریش بزی گذاشته ام وخودم نمی دانم.ناهمسانی های دیگربه کنار.باورتان نمی شودازرییس جمهوررجایی وارمندناک دفاع می کرد که به نفع کارگران عمل می کند!!!)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا