5/02/2006
شربت شهادت آمریکایی

خوزه گوتیرز درکودکی پدرش راازدست دادودرخیابان های گواتمالا بزرگ شد.درسال 1997هرجوری بودخودش را به ایالات متحده رساند.البته دستگیرشدومدتی رادرزندان های ینگه ی دنیاگذراندتااین که مشمول رحمت اداره مهاجرت شدواززندان آزاد.اجازه دادندتا درایالات متحده بمانداما شهروندبه شمارنمی آمد.جناب گوتیرزدرسال 2002 به نیروی دریایی ایالات متحده پیوست ویک سال بعد ازنخستین سربازانی بودکه درعراق شربت شهادت را نوشید.این گونه شدکه حق شهروندی ایالات متحده راهم به وی پادش دادند بلکه درآن دنیا به کارش آید.راستی راستی خنده داراست.اگربه امید زندگی بهترخودت رابه ایالات متحده برسانی مجرمی اما اگردرکشتارعراق جانت را بربادبدهی شایسته ی شهروندی ایالات متحده هستی.شرکت های چندملیتی مرزنمی شناسندوهرجا که دل شان بخواهدکسب وکارشان را علم می کننداما این قانون شامل حال کارگران نمی شود.تمام قوانین مهاجرت هم برای جلوگیری از جابجایی آزادانه ی کارگران وضع شده است.عجب دنیای تخماتیکی است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا