5/06/2006
ملت قافیه پرداز

حسابی درکف قافیه سازی باشندگان میهن آریایی اسلامی مانده ایم.کی می گوید شعردراین مرزوبوم به لقاالله پیوسته است.نه جانم بسته بندی اش عوض شده است.الان دیگرکسی حال نداردمانند خدابیامرزحافظ شیرازی دیوان بسراید.خدابرکت بدهد به تلفن همراه و"اس ام اس".
کافی است که درفهرست تان صاحبان پسندهای گوناگون را داشته باشید چه قافیه پردازی هایی که نصیب تان نمی شود. سرهمین قضیه ی پیوستن میهن آریایی اسلامی به باشگاه آفتابه داران هسته ای باید می دیدید چه استعدادهایی که درقلمروقافیه پردازی شکوفا نشد.
نخستین قافیه پردازی رایکی از رفقای آدم خواربرایم فرستاد.پیشاپیش از اقیانوس بی کران امت درصحنه که خودم قطره ای ناچیزاز فراخنای آن هستم پوزش می خواهم:
انرژی هسته ای دکون دولت ماست هسته ی این انرژی تو کون ملت ماست
نمونه ی دوم قافیه پردازی بامحوریت آفتابه داری هسته ای را یکی از بانوان فمنیست برایم فرستاد(ایشان به قدری فمنیست هستندکه وقتی سکه قیمتش بالارفت فراخوان داده بود که فرداروزجهانی اجرای مهریه است زیراقیمت مهریه خیلی از قیمت دیه بیشترشده است ودیگرنمی توان به نرینگان آب زیرکاه اعتماد کرد).کلی جاخوردم.به راستی ازبانویی فمنیست بعیداست قافیه پردازی های مردسالارانه:
انرژی هسته ای حق مسلم مااست نمونه ی کوچکش توی شورت مردان مااست
درواقع هنرقافیه پردازی درذیل هنرواژه پردازی قرار می گیرد(خیلی فردیدی شد).به گمانم این ویژگی زبان فارسی است که بی توجه به قداست ها بازیگوشانه قافیه ساز می شود.باورتان نمی شود؟ بروید سراغ همزبانان گرامی درتاجیکستان و افغانستان.دست کمی ازخودمان ندارند.دوستی که ده روزپیش از سفربه تاجیکستان بازآمده است می گوید بایکی از کله گنده های فرهنگی بلادتاجیکان ( آکادمیسین چی چی زاده)درخیابان ایستاده گردش می کردند(یعنی داشتندگردش می کردند.دارم درازمی کشم به تاجیکی می شودایستاده درازمی کشم لابد) به گدایی برمی خورند. جناب چی چی زاده درمی آید که همه اش تقصیرگورباچف لعنت الله علیه است روزگاراستالین رحمت الله علیه این گونه نبود.چه ربطی به قافیه پردازی دارد؟ اختیاردارید متوجه ی هم قافیگی رحمت الله علیه و لعنت الله علیه نشدید؟(گورباچف نشسته است جای خلیفه ی دوم واستالین جای امام ره)
البته مشکل فقط برخاسته از فارسی بی نوانباید باشد ذهنیت فارسی زبانان نیز مشکل منداست.درمیهن آریایی اسلامی تهاجم فرهنگی وردزبان سردمداران است درحالی که درکوبا برای همین مفهوم آسیب پذیری فرهنگی
را به کارمی برند.(به نظرمن حضرات بهتراست ازرفیق فیدل پندبگیرند.کم نیست که، طرف 47 سال آزگاربرسریرقدرت بوده است یک نفس و10 رییس جمهورینگه ی دنیا را ازسرگذرانده است.تجربه ی بیشتری دارد)
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا