5/09/2006
رییس سازمان تربیت بدنی
باورزشکاری که باقیافه ی زنانه وارد میادین شودبرخوردمی کنیم
بارانک: حتی اگرزن باشه؟ اشکال شرعی نداره؟
بامدادک: طبق قاون دوم ارشمیدس اگردرآب بگوزیدید وحباب برنیامد بدانید که ریده اید
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا