5/22/2006
اندرحکایت تخم وارگی آفرینش

ابوی دوروزی پهلوی ما بود.هنوزنمی تواند حرف بزند.همان خدایا خدایارا راه به راه می گوید وگاهی هم که خیلی سربه سرش می گذارم الله اکبرهم می گوید.یعنی تخمی ترین وبه دردنخورترین کلمات به یادش مانده است.درحالی که بخواهد به من بگوید کولرراروشن یا خاموش کن باید کلی زوربزندوایماواشاره کند.آدم می مانددرکارخلقت این دنیا.هواداران نظریه ی طراحی هوش مندانه آفرینش می گویند حیات پیچیده تروشکوه مندترازآن است که به تصادف وتخماتیک پدیدآمده باشد("واذا خلقناکم بیظتا بیظا":آیاگمان می کنیدشماراتخمی تخمی آفریدیم؟) پس باید اوساکریمی باشدبیرون ازاین خاک دان وجهان را طراحی کرده باشد.دیگرانی هم هستندکه می گوینداگراوسا کریمی هم باشدازهنرطراحی بویی نبرده است ونمونه هایی از طراحی های تخماتیک خداوند عالم را نمونه می آورند.مثل طراحی تخماتیک چشم انسان با آن نقطه ی کوری که دارد، طراحی تخماتیک استخوان ها که به پوکی درپیری می انجامد، طراحی تخمی مغزکه به آلزایمر می رسدو زایمان تخمی زنان که ناچارندجسمی گنده را ازسوراخی بس تنگ بگذرانند واززادوولد پرندگان هم تخمی تراست.حالاکاری به این ستیزدوسویه نداریم ولی خداوکیلی اگرخوداوساکریم به دادمان نرسدچه بلایایی که به سرمان نمی آید.خدایاماراازدست خودت نجات بده.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا