5/28/2006
روی تان را کم کنید
شاهکارهای دارودسته ی دولت جدیدبه کنار، چس ناله های اصلاح طلبان فروغلتیده از کرسی قدرت هم به راستی شنیدنی است. چنان برای قربانی شدن معنویت ناب اسلامی نوحه سرایی سرداده اند که بیاوببین. یکی شان برای توحید ناب دل تنگ شده است وسرقلم می رودانگارنه انگارکه ملت درصحنه هم ضرب شست توحیدناب راچشیده است هم تیپای توحید ناخالص را.آن دیگری ازقیاس نامه ی رییس جمهوررجایی وارمندناک وش به بوش با نامه ی امام ره به گورباچف وجفایی که از این قیاس برآن سفرکرده رفته است خون می گرید انگارنه انگار که همه می دانند امام ره چه شاهکاری بوددرعرصه ی خلقت. ازهمه خنده دارترسرقلم رفتن جامعه شناسان شش درچهارشان است که مدام از فایده های ذاتی مذهب درگره گشایی از معضلات اجتماعی دم می زنند چراکه مذهب راستین حامل رهنمودهای اخلاقی است. آن هم مذهبی که تا بوده با زر و زورساخت وپاخت کرده است و اکنون زروزوررافراچنگ آورده است، مذهبی که نمایندگان عرفان مندش تا بوده برسرپادشاهان ریزودرشت میهن آریایی اسلامی تاج نهاده اند واکنون تاج را برسرخودنهاده اند.مذهبی که سرتاپای اش با آزادی زنان سرجنگ دارد.مذهبی که تمام مبانی اش با علم ودانش ناسازگاراست. بروید نوشته های امثال جلایی پور و علوی تبار را درروزنامه های اصلاح طلبان بخوانید.یکی نیست بگوید باباجان مذهب چه اسلام عزیز باشد چه مسیحیت ، ناب وغیرناب نداردسروته یک کرباس است.گیراصلی دراین است که خردورزی را با اعتقادات فراطبیعی میانه ای نیست.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا