5/29/2006
سنگ دلی نیروهای ضد فرانکو

درکشورهای بسیاری ، یاد حماسه ی قهرمانانه ی جمهوری اسپانیا برای بسیاری با تیپ های بین المللی گره خورده است. بی گمان داوطلبانی که از۵۲ کشورجهان وبرای درهم شکستن فاشیسم گذرشان به اسپانیا افتاده بودازسرآرمان خواهی و ازخودگذشتگی گام دراین راه گذاشته بودنداما یافته های تازه ای که ازبایگانی های روسیه به دست آمده است به خوبی نشان گرآن است که چگونه دریورش های بیهوده جبهه ها جان شان بازیچه ی دست گردانندگان سنگ دل کمینترن بوده است. رایزنان شوروی حتی پیش ازآن که پای بیشترداوطلبان به اسپانیا برسد به نابودی متحدان خوددرجناح چپ کمربسته بودند.تیمسارگورف درگزارشی به مسکوبه تاریخ سپتامبر۱۹٣۶ می نویسد" پس ازدرهم شکستن سفیدها گریزی نداریم جزپیکارتمام عیاربا آنارشیست ها ." آندره مارتی، نماینده ی کمینترن نیزدرگزارش ماه اکتبرخودمی نویسد:"پس ازپیروزی با همه تسویه حساب می کنیم.درآن هنگام ارتش نیرومندی داریم وازپس این کاربرمی آییم." روزنامه ی پراودا نیز بی هیچ پرده پوشی درماه سپتامبرنوشته بودکه " پاک سازی تروتسکیست ها وآنارشیست های سندیکالیست باهمان توان انجام خواهدشد که دراتحادجماهیرشوروی انجام شد". شرکت درائتلاف جبهه ی خلق نیزفقط جنبه ی مصلحتی داشت و"موقتی" بود.استالینیست ها حاضرنبودندقدرت را با هیچ کسی تقسیم کنند. ......ادامه
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا