6/17/2006
جنبش زنان، امیدآزادی خواهان

بودن پدرم پیش ما سبب شده است تا به همسرخوبی تبدیل شوم وهرروزپس از کارفوری رهسپارخانه شوم تا به کارهای اش برسم. هنوززبان بازنکرده است وغیرازآن " ای خدای " کذایی سخن دیگری نمی تواند به زبان آورد.البته پریروزها "یا امام رضا" هم گفت.درازکشیده بودم وروزنامه می خواندم.مثل فنرازجا پریدم.گفتم یک باردیگربگوید.نتوانست.سرسفره ی صبحانه برای عیال داستان امام رضا را گفتم.پدرم هم نشسته بود.عیال گفت خوب است ببریمش امام رضا. گل از گلش وا شد. پدرم را می گویم.پرسیدم" گمان می کنی شفا بدهد؟اگرازگفتاردرمانی سررشته ای دارد ببریمت آن جا." زدزیرخنده.گفتم برای چه می خندی اگرسررشته دارد می بریمت آن جا کون لق متخصصان گفتاردرمانی. این چندروزه که به پدرداری سرگرم بودیم زنان میهن آریایی اسلامی باردیگرقدرت شان را به رخ کشیدند.ماجرای گردهمایی میدان هفت تیررا می گویم.خداوکیلی زنان باتوم کش ندیده بودیم که دیدیم.گذشته ازشوخی ،جنبش زنان امید آزادی خواهان ایران است چون درصف نخست مبارزه با اسلام عزیزقراردارد.شوخی نیست که یکی از خواست های شان جلوگیری ازتعددزوجین است (چه اصطلاح مزخرفی) واین یعنی ستیزمستقیم با خوداوساکریم که درقرآن کریم مجیدسعیداصغراکبر گفته است که تا چهارفقره زن داشتن حق مسلم مردان است ولاغیر.تازه سوای این چهارتا می توانند ازطریق بحث شیرین صیغه واردکارزارشوند.درحالی که امروزه نه عرف اجتماعی پذیرای چنین کاری است نه ملاحظات اقتصادی.ببینید اسلام عزیزی چه قدرتی دارد که نه اجتماع را پشم حساب می کند نه اقتصادرا.اماجنبشی که درحکومتی مذهبی کلام خوداوسا کریم را پشم حساب نکند شوخی بردارنیست.درکل امت درصحنه ی اسلام چندصدسال است که با جماعت نسوان گلاویزشده است.می گوینددرقرن شانزدهم که سفیرانگلستان ازطریق دریا پای به ممالک اسلامی گذاشت دونکته مسلمانان گرامی را شگفت زده کرد.یکی بزرگی کشتی های انگلستان که ویژه ی اقیانوس نوردی بود ومجهز به کلی جنگ افزار.دیگری زن بودن فرمان روای انگستان که درآن هنگام ملکه الیزابت بود.تصورکنیدکه برادران مسلمان چه اندازه شگفت زده شده بودندچون می دیدندجایی دردنیا هست که زن غیرازبچه زایی وفرونشاندن تشنگی جنسی مردان کاردیگری هم می کند.جل الخالق.
درممالک اسلامی وازجمله میهن آریایی اسلامی،زنان ازبسیاری از مواهب روزگارنومحرومند وبنابراین طلب بسیاری دارند که تاپرداخت نشوداین جنبش همچنان از خطرناک ترین جنبش ها برای حضرات است.
به نظر این حقیر(به قول آخوندها) مشکل جنبش زنان درمیهن آریایی اسلامی این است که درسازماندهی خودتنها به نخبگان توجه داردیا ازپس سازماندهی زنان عادی برنمی آید.تا هنگامی که اتکای این جنبش تنها به نخبگان باشد باتون های سبزهمجنسان وباتون های سفید وزیتونی ناهمجنسان همچنان کارسازاست.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا