6/21/2006
نامه ی جنجالی
بیچاره تونی بلر درایام سرجوانی در سال 1982 یعنی در29 سالگی نامه ای نوشته است برای مایکل فوت وگفته
است که کارل مارکس آدم باحالی است وازاین حرف ها.چه غوغایی که به پا نشده است. بورژوازی انگلستان دچارسکته ی ملیح شده است که چرا نخست وزیرمامانی شان زمانی چپ می زده است. چپ گرایان هم از این که بلر کنونی به رادیکالیسم رمانتیک آن دوران خیانت کرده است فریادوااسفا سرداده اند.اگر مایکل فوت شماری ازنامه های اش را درطبق اخلاص نگذاشته بود وبه موزه ی تاریخ منچستر پیشکش نکرده بود چه بسا سخنان گهربارنخست وزیرانگلستان درباره ی مارکس هیچ گاه برملا نمی شد.اماهراندازه هم که سال 1982 پس پشت بنمایدخداوکیلی اندکی هم شگفت آوراست که بلر وحزب کارگرازآن همه بلندپروازی های رویایی به منجلاب کنونی فروغلتیده باشند وپادوی امپریالیسم آمریکا شده باشند.بلری که اکنون می گوید بینش سیاسی اش وجه دیگری از باورش به مسیحیت است درآن نامه نوشته است که ازمارکسیسم به سوسیالیسم رسیده است.جل الخالق.ولی فقط شگفت آور است همین.بالاخره بلربیچاره هم مانند هرسیاست مداری باید هنربندبازرا می آموخت وخداوکیلی هم خوب آموخت.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا