6/27/2006
گپ های پلوخوری

ازهنگامی که برای ناهار به ناهارخوری اداره نمی رویم وتوی اتاق خودمان میزی گذاشته ایم وسفره ای ودم ودستگاهی، فرصت بیشتری داریم تا درساعت ناهار درباره ی مشکلات اسلام ومسلمین بحث کنیم واگرخدابخواهدراهکاری پیداکنیم.ازهرچه دل تان بخواهد بحث می کنیم.ترش تره ی کامل.دیروزهم یکی از ترش تره ای ترین روزصحبت های مان بود.درآغاز بحث رفتیم سراغ کوته پیام های تازه(همان اس ام اس فرنگی ها). هرکسی سعی می کند روی آس دیگری آس بیاورد. اولین آس را خودم رو کردم:

رییس جمهوررجایی وارمندناک وش: ما اسراییل را می گیریم.همین طوراروپا را.حتی آمریکا راهم می گیریم.
ملت درصحنه: احمدی احمدی " ال ان بی " رو بچرخون ترکیه رم بگیریم"

کسی پاسخی ندادناچارروی آس خودم آس آوردم:

رییس جمهوررجایی وارمندناک وش درسفر چین وماچین :من توی دهن آمریکا می زنم.
ملت درصحنه ی چین وماچین: صلی الی محمد روح "بروس لی" آمد

ترکیب کارمندان اتاق ما تا دل تان بخواهد ناهمساز است.دوتای مان مسلمان مسجد ندیده ایم به قول آبدارچی اداره ناشسته پاک. سه تای مان هم مسلمان های سروقت نمازخوان.البته پیش نماز اداره را قبول ندارند وقبل از غذاگوشه ای از اتاق سجاده پهن می کنند ومی ایستند به نماز.حالا نخوان کی بخوان. من ناشسته پاک هم هرچه سربه سرشان می گذارم که "اول نمازبعدازغذا "به خرج شان نمی رودکه نمی رود.دیروزیکی از همین نمازسروقت خوان ها ابتکارتازه ای زدوشلوارش را درآورد وبا پیژامه ایستاد به نماز.سرغذا هم بحث را کشاند به راحتی نماز خوانی وقتی که نمازخوان پیژامه به پاداشته باشد. همکارضدتسنن ما هم پیشنهاد کرد که بروند ازقم عبا بخرندوبا عبا نمازبخوانند.سررنگ عبا میان شان اختلاف افتاد.خرمایی بگیرندیا سیاه. سرآخرقرارشد تحقیق کنند ببینند پیامبراعظم(اکرم سابق) چه رنگی را ترجیح می داد.نمی دانم چی شد که بحث کشید به پوشاک زنان به هنگام نمازخواندن. همکارضدسنی ما گفت که زنان اگرتنهاهم باشندحق ندارند بی حجاب نمازبخوانند.من هم گفتم این که خیلی بی انصافی است چون همکاران مرددرسونای خشک اداره باشورت هم به نماز می ایستند.همکارضدسنی ما هم گفت حالا نروی این را برای دوستان فمینیست خودت بگویی که به ته درخواست های شان کشف حجاب به هنگام نماز خوانی راهم اضافه کنند.
درنهایت دوستان نمازخوان به این نتیجه رسیدند که اوسا کریم به خاطر حرمت فراوانی که برای زن جماعت قائل است نگذاشته که سرگشوده دربرابرش به نمازبایستند.ما ناشسته های پاک هم به این نتیجه رسیدیم که اسلام عزیز تا مغزاستخوان ضدزن است.گفته بودم که ترکیب ناهمسازی دارد این اداره ی ما.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا