7/01/2006
حیف شد آرژانتین

راستی راستی حیف شد که آرژانتین ازجام جهانی حذف شد.اگربرزیل هم امروزحذف بشودجام جهانی بی مزه بی مزه می شود. میهن آریایی اسلامی که حذف شد به هیچ وجه ناراحت نشدم چون سزاوارحذف بودندتازه رییس جمهوررجایی وارمندناک وش هم دریافت که ازگنده گوزی تا واقعیت به اندازه ی شونصدتا صفا ومره فاصله است. آرژانتین سزوارحذف نبودابلته قدرخودشان راندانستند.چه تیمی هم حذف شان کردآلمانی که بازی ماشین واروخونسردی ماهی وارشان اعصاب آدم را خراب می کند(ماهی خونسرد نیست؟ اختیارداریدمعلوم است که زیست شناسی تان حسابی ضعیف است). اگرمی باختند حسابی دلم خنک می شد.ازهمه بدتراین زرزرهای عادل فردوسی پور بود که بازهم باآن فعل "نشان دادن "فارسی ندانی اش را فریاد می زد.ازآدمی که در ورلد ساکر به زبان انگلیسی سرقلم می رود بعید است که به جای آلمانی ها بگوید آلمان ها.لابد دوران کودکی زیاد می نشستند پای فیلم های پارتیزانی.یکی نیست بگوید مردحسابی پس چرا به آرژانتینی ها نمی گویی آرژانتین ها. ازهمه جالب تر هنگامی بود که درانبوه پرچم های آلمان وآرژانتین چشمش به چندایرانی افتاده بود که پرچم ایران را به دست داشتند چنان پرچم مقدس پرچم مقدس می کرد که بیا وببین. انگارنه انگارکه انبوه قداست پرچم های آلمان وآرژانتین روی چس مثقال قداست پرچم میهن آریایی اسلامی تلنبارشده بودند.وسط بازی هم که زیرنویس فرارسیدن اذان مغرب شروع کرد به رژه رفتن درپایین صفحه تلویزیون گفتم الان است که دوباره شروع کند به زرزرکردن درباره لحظات روحانی اذان والتماس دعا وازاین خزعبلات.خوشبختانه جناب ایشان درآلمان تشریف داشتندومستقیم گزارش می کردند.البته ازچنین آدمی بعید نبود که ساعت اذان مغرب را محاسبه کندو ازهمان جا به گدایی دعا وپاچه خاراندن بپردازد.انگاراین یک قلم به ذهنش نرسیده بود
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا