7/03/2006
جنگلدرتاریخ ادبیات نویسندگان بسیاری را می توان یافت که نوشته های شان را بازنگری وبازنویسی کرده اند.چارلزدیکنز نخستین بار "آرزوهای بزرگ" را به صورت پاورقی درسال های 1860 تا 1861 منتشر کردوهنگامی که می خواست آن را به صورت کتاب منتشر کند به درخواست یکی از دوستان نمایش نامه نویس اش پایان داستان را تغییر داد. نویسنده ی بزرگی چون شکسپیر هم بارها چنین کاری کرده است. درسده ی بیستم میلادی گویا رمان معروف "جنگل"(نوشته ی آپتون سینکلر) نیز دچار چنین سرنوشتی شده است. نام این داستان
استعاره ای ازتمدن سرمایه داری است وبه خاطرواقع گرایی زهردارش جزو آثارمعروف ادبیات سوسیالیستی است.اما کتاب "جنگل" دچاردرازه گویی های است که ازلحاظ زیبایی شناسی به آن لطمه زده است. شاید ازهمین رو بود که مرحوم سینکلر درنسخه ی 1905 که به صورت پاورقی منتشرشد دست برد ، پایان کتاب را اندکی تغییر داد ودرکلی بسیاری از اضافات را حذف کرد.حاصل این کارنسخه ی 1906 است که همگان می شناسند.اما چندی پیش انتشارات کوچکی به نام "سی شارپ"(باریک بنگر) که که کتاب های آنارشیستی والحادی منتشر می کند همان نسخه ی قدیمی را منتشر کرده است وآن را نسخه ی بدون سانسور نامیده است.درمقدمه هم نسخه ی پیشین , تجاری و سانسورشده نام گرفته است که سینکلر از سرناچاری وبرای یافتن ناشرمنتشرکرد. به احتمال زیاد ناشرجدید برای بازارگرمی دست به چنین تبلیغاتی زده است چون حتی اگربپذیریم که خدابیامرزسینکلر درسال 1906 از سر ناچاری درکتاب دست برد تا ناشر پیدا کند چرا تا هنگامی که به لقاالله پیوست بارها همان نسخه ی 1906 رامنتشر کرد ویک بار هم به سراغ نسخه ی 1905 نرفت. خود سینکلر درنامه ای که درسال 1930 برای خواننده ی کنجکاوی نوشته است ودرباره تغییر دادن نسخه 1905 توضیح داده است می گویدوقتی فصل پایانی را برای یکی از دوستان خودش خواند طرف به خواب عمیقی فرورفت.ازهمین رو به صرافت افتاد که پایان کارراتغییر دهد ودرکل کتاب را بازنگری کند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا