7/08/2006
عمر و امینه

می گویند دانش مندان با دستکاری دربدن حشرات می توانند آن ها را همجنس گرا کنند.جل الخالق .چه کارها که ازاین بشر دوپا سرنمی زند.ای کاش می توانستند بدن انسان ها را دستکاری کنند همه را مسلمان کنند آن هم مسلمان شیعه تا اختلافات ملت درصحنه با همه ی دیگرباشان برطرف می شد وجهان آکنده از مهرورزی ملکوتی می شد. این نظریه هوش مندانه امروز به مغز کوچک حقیر خطورکرد آن هم هنگامی که شنیدم می خواهند به قول گزارش گران ورزشی سکان رهبری تیم ملی فوتبال را بدهند به دست فیلیپ تروسیه ی تازه مسلمان. به این می گویند دین نان وآب دار.اول صبحی که رسیدم به اداره رفتم سراغ همان همکارمان که شیعه ناب دوآتشه است.دیگرباید معرف حضورتان باشد.همان که خون اهل تسنن را بنوشد تشنه است.
گفتم: حاجی مبارک باشه مربی تیم فوتبال تان را هم که انتخاب کردند.آقای تروسیه ی تازه مسلمان .
نگذاشتم لبخندش درست وحسابی شکوفا شود وگفتم: اسمش را هم گذاشته است عمرتروسیه.
خنده از لب های اش محوشد.
گفتم: خداراشکرکن همسرش اسم خودش را گذاشته امینه. عایشه می گذاشت چی می شد.
خودش را جمع وجورکرد وگفت: خوب شد که داردمی آید ایران.این تازه مسلمان ها را اندکی روی شان کار کنی شیعه می شوند.چون تعصب این سگ سنی ها را ندارند.هنوز سفت وسخت نشده اند.
همان جورکه حاجی را تصورمی کردم دارد روی عمر وامینه کار می کند گفتم: اگراین جور است که می گویی خیلی باید مواظب باشیدمبادا بهایی ها زودترازشما رای تروسیه را بزنند.
حاجی را می بینی دوباره لبخند بر لبان اش خشک شد. ازبهایی جماعت بیشتر از سنی ها بدش می آید.تصورش را بکنید عمرتورسیه بشود بهاالله تروسیه.آی می خندیم.یا ازآن خنده دارتر، عمرتروسیه پیش دستی کند ودراردوی تیم ملی روی بچه های تیم ملی کارکند وتیم ملی پر بشو از عثمان کریمی، ابوبکر معدنچی و عمر تیموریان.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا