7/22/2006
ماشاالله به خون امام

بیچاره مردم لبنان. ازمردم میهن آریایی اسلامی هم بدبخت ترند. بیچاره ها باید چوب ندانم کاری آخوندی چون سیدحسن نصرالله را بخورندکه رییس مجلس میهن آریایی اسلامی می گوید خون امام (ره) دررگ هایش جاری است(کی فرصت کرده است به این آدم خون بدهد؟) وخشونت بربروارحکومت قلدری مانند اسراییل.بیچاره ها تازه داشتند ویرانه ها وخاطرات تلخ جنگ داخلی را ازیاد می بردندوازگردش گری دوزارپول درمی آوردند.اماحالا به لطف سیدحسن نصرالله که خون امام (ره) را دررگ های اش دارد روزازنو روزی از نو. لج بازی کسی راکه خون امام (ره) را دررگ داشته باشدنباید دست کم گرفت.همین که شاهکارکرده است دوسربازاسراییلی رابه اسارت گرفته است یا مانند جدبزرگ وارش شق القمرکرده است ونه یکی نه دوتا بلکه یک فروند کشتی اسراییل را غرق کرده است(یاد لطیفه های که برای فقیه عالی قدرحضرت آیت الله منتظری می ساختند به خیر) برای هفت جداسلام و مسلمین کافی است. گوربابای مردم بیچاره ای که همراه خانه های شان به لقاالله پرتاب می شوند.ازهرچه بگذریم جنگ نعمت است.به قول همان که سیدحسن نصرالله خونش رادررگ دارد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا