7/23/2006
حدیث پالایی
ویرایش همه چیز شنیده بودیم مگرویرایش حدیث.جل الخالق.این ویرایش تازه را برادران وخواهران روشن فکردینی درکشوربرادروخواهرترکیه نوآوری کرده اند.بیچاره ها حق هم دارند.به اندازه هفتادمن کاغذهم که درباره ی رواداری اسلام عزیزوجایگاه بلندزنان درآن چانه فرسایی کنیدبرخی ازاحادیث چنان تابلو هستندکه تمام رشته ها راپنبه می کنند.خداوکیلی برخی ازحدیث ها به راستی مایه ی آبروریزی اند:
"اگر زنی مرتكب عمل زشتی بشود شوهرش حق دارد او را كتك بزند. اما نبايد استخوان او را بشكند"
"اگر مردی نياز جنسی داشت زن بايد فورا خواسته او را اجابت كند اگر چه در حال پختن نان در كوره باشد."
"پيامبر گفت: اكثر جمعيت جهنم را زنان تشكيل می دهند. از ديد اسلام خوی اكثر زنان شيطانی است و جايگاه آنان جهنم است."
"به نمازکه ایستاده ایداگرالاغ,سگ سیاه یا زنی ازجلوی تان بگذردنمازباطل می شود"
این ها مشتی ازخروارند.بیچاره برادران وخواهران حزب اسلامی حاکم برترکیه که به برکت اسلام عزیز به نوایی رسیده اندچاره ای ندارند جزویرایش احادیث برای حفظ رونق این دکان هفتادودونبش.قرآن مجید را که کناربگذاریم 90 درصد شریعت اسلام عزیزروی کاکل حدیث می چرخد.قرآن را که حالا حالاها نمی شود ویرایش کردپس باید افتاد به جان احادیث.احادیثی که پراست ازسربه نیست کردن مرتدان، حبس کردن زنان، هنرستیزی، سنگ سارکردن وهزارجورشکنجه ی دیگر.این جوری شده است که نهادی به نام "دیانت" درترکیه که بیش از 76000 مسجدرازیرنظردارددست به کاربتونه کاری وپالایش حدیث ها شده است.خداخیرشان بدهد.رییس این نهاد که آدمی به نام "علی بردک اوغلو" است می گوید ویرایش تازه ی احادیث تاسال 2008 آماده می شود.برای توجیه مسلمانانی هم که پ هاش روشنفکری خون شان کم است شماری آخوندهای روشن فکرهم به روستاها اعزام می شوند.خداخودش به خیرکناد.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا