7/29/2006
اندرحکایت برکت
این برکت هم ازآن داستان های جالب درمیهن آریایی اسلامی است. باشنیدن وصف برخی برکت ها که راستی راستی آدم شاخ درمی آورد.مانند شیردلان حزب الله لبنان که این روزها به گفته ی صداوسیمای میهن آریایی اسلامی شده اند برکت مردم لابد کرگدن پوست لبنان.جهانیان به برکت شیردلی حزب الله شیرفهم شدند که غیرت اسلامی یعنی چه.سرتاسرپایتخت میهن آریایی اسلامی پرشده است از عکس هایی سیدحسن نصرالله.همان که خون امام(ره) را دررگان خوددارد. یکی هم توی شریعتی سرمعلم.سیدحسن نصرالله چپیه به گردن ولب قلوه ای ازروی تابلوی غول آسایی زل زده است به ملت درصحنه ی گیرکرده پشت راه بندان چهارراه قصر.بالای عمامه اش هم به زبان شیرین پارسی نوشته اند" اسراییل باید ازصفحه ی روزگارمحوشود"(پیشوای شهادت طلبان، امام خمینی)(به گمانم یک لکن راازاین جمله جاانداخته اند.بعید است امام ره جمله ی بدون لکن گفته باشد).بی خود نیست که این رییس جمهوررجایی وارمندناک نصف اوقات شریف را پاک کن به دست صرف پاک کردن نقشه ی اسراییل غاصب از نقشه های جغرافیایی می کند. پایین ریش نصرالله هم برگردان جمله ی پیشوای شهادت طلبان را به زبان عربی فصیح نوشته اند.این روزها عکس نصرالله مانند نقل ونبات از صداوسیمای میهن آریایی اسلامی خیرات می شود.ازهمه جالب ترعکس این سیداولاد پیغمبردردست صدها تظاهرات کننده ی آرژانتینی دربوئنوس آیرس بود که از صداوسیمای میهن آریایی اسلامی پخش کردند. پرچم مقدس میهن آریایی اسلامی هم دست شان بود. حیف که تظاهرات را ازنمای نزدیک نشان ندادند .شرط می بندم می شد بازمانده ی چلوکباب مقدس میهن آریایی اسلامی را هم گوشه ی لبنان ملت درصحنه ی بوئنوس آیرس به دیده ی بصیرت تماشا کرد.حیف شد.حضرات صداوسیمای میهن آریایی اسلامی می گویند سیدحسن نصرالله شهیدزنده است ولی به نظرمن خیابان زنده نام برازنده تری است.همین که صهیونیست های غاصب شربت شهادت را تقدیم لبان قلوه ای اش کنند می شود یکی از خیابان های پایتخت میهن آریایی اسلامی.خداراچه دیدی شاید هم متصل به خیابان شهید فتحی شقاقی بالاترازچهارراه یوسف آباد.
برکت های خوش خیم هم داریم مانند برکت نگه داری از پدرکه نصیب من شده است. همه می گویندخریدن خانه ی جدیدوفروختن خانه ی قدیم به برکت نگه داری پدراست.ازخاله بزرگ عیال که پدرداری را به مزرعه داری تشبیه کرده است تا همکار ضدسنی اداره که پنج شش فقره حدیث فرداعلی درباره ی صواب جات پدرداری ردیف می کند.تازه خانه ی جدیدراقول نامه کرده ایم هنوزاسباب کشی نکرده ایم.اسباب کشی کنیم که واویلا است.راستی خانه جدیدمان دردو کیلومتری شمال غربی خانه کنونی مان قراردارد.دست کم یک کیلومتربه سوی شمال پیشروی کرده ایم به برکت پدرداری.یکی برودبه رییس جمهوررجایی وارمندناک خبربدهداین راه جدید صاحب مسکن شدن را.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا