8/05/2006
زهرخند

امروزدرمیان نامه های الکترونیکی نامه دان (همان میل باکس فرنگیان) لطیفه ای دیدم به زبان انگلیسی که دوستی فرستاده بودودرپایان هم نوشته بود که لطیفه را برای دوستان دیگربفرستم.پیش خودم گفتم ترجمه اش می کنم ومی گذارم دراین جا.باشدکه صوابی برده باشیم.
لطیفه باپرسشی آغاز می شود:مگس درفنجان قهوه ببینندچه می کنند؟

انگلیسی ها: فنجان قهوه را پرت می کنند توی خیابان ودیگرهیچ گاه به آن قهوه خانه بازنمی گردند.
آمریکایی ها: مگس را درمی آورند وقهوه را نوش جان می کنند
چینی ها: اول مگس را می خورند بعد هم قهوه را.
اسراییلی ها:
1) قهوه را به آمریکایی ها می فروشند ومگس را به چینی ها.
2)همه ی رسانه ها را روی سرش می گذارندکه جان شان به خطرافتاده است.
3)فلسطینی ها، حزب الله ،سوریه وایران را متهم می کنند که با جنگ افزارمیکروبی قصدجان شان را کرده اند.
4)ازیهودی ستیزی ونقض حقوق بشر هزارسخن سرمی دهند.
5)ازرییس تشکیلات خودگردان فلسطین می خواهند که از مگس افکنی درفنجان های قهوه جلوگیری کند.
6)کرانه باختری ونوارغزه را دوباره اشغال می کنند.
7)خانه های فلسطینی ها را خراب می کنند،زمین هاراغصب می کنند ، آب وبرق خانه ها را قطع می کنندوبه هرکسی که دم دست شان باشد تیراندازی می کنند.
8)ازایالات متحده کمک نظامی اضطراری ومیلیون هادلاروام برای خریدیک فنجان قهوه درخواست می کنند.
9)ازسازمان ملل درخواست می کنند قهوه خانه چی رامحکوم کند که تاپایان قرن بیست ویکم به آن ها قهوه ی مجانی بدهد.
10)جهانیان رابه همدردی نکردن با ملت اسراییل وبی خیالی متهم می کنند
واین کم ترین کارهایی است که می کنند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا