8/20/2006
پوست کندن پیاز

این چندروزکه نتوانستیم با خودمان اینترنت کنیم چه چیزها که رخ نداده است آدم نمی داند به کدام شان گیر بدهد.بیماری وشفاگرفتن رفیق کاستروکه کم مانده است دراستوارنشستن برسریرقدرت پوز شاه شهید ناصرالدین شاه قاجاررابزند؟پیروزی برادران حزب الله هم الغالبون دربرابرصهیونیسم واستکبارجهانی که بایدبرای درک آن مانند درک پیروزی میهن آریایی اسلامی درجنگ باعراق به میزان فراوانی از بصیرت قلبی عرفانی برخورداربود؟حکایت ژنرال امیرقلعه نویی که دربازی با سوریه نشان داد بازی زیبای ایرانی اسلامی یعنی چی؟هیچ کدام. بنده ترجیح می دهم بروم سراغ گونتر گراس که درآخرین کتابش، نوعی خاطرات، اعتراف کرده است که دردوران سرجوانی خدمت می کرده است به نازی های آلمان و سازمانی به نام "وافن اس اس"(شاخه جوانان نيروي اس اس). ازآن اسم های ناب آلمانی است این "وافن اس اس". سازمانی که پس از جنگ جهانی دوم نیزدادگاه نورنبرگ اعلام کرد که درنسل کشی یهودیان(قابل توجه رییس جمهوررجایی وارمندناک) دست داشته است وجنایت های بسیاری انجام داده است. گونترگراس پس ازشصت سال سفره ی دلش را بازکرده است.بعضی ها یاد بگیرند.عبدالکریم سروش؟ اکبرگنجی؟ سعید حجاریان؟ نه بابا بقال سرکوچه امان را می گویم که بویی نبرده است ازشفافیت(یادسیدخندان به خیر).این سفره گشایی جناب گراس گیرم که گشودن سفره ی دل باشد خیلی ها را مات ومبهوت کرده است وانگاردراین چندروزه تولید کف درجهان حسابی بالا رفته است.خداوکیلی تعجب هم دارد.همه به یاد دارند که جناب گراس درکنار ویلی برانت صدراعظم سوسیالیست آلمان رفته بود لهستان به محله یهودی نشینان ورشودربرابربنای یادبودیهودیان جان باخته به دست نازی ها زانوزده بود.همچون نماینده وجدان آلمانی های شرم سارازنسل کشی یهودیان.جناب لخ والسا که معرف حضورتان است؟ایشان گفته اند مردم گدانسک یا به قول آلمانی ها دانتزیگ که انگارزادگاه گراس است اگرازپیشینه ی گراس خبرداشتند هیچگاه نمی آمدند عنوان شهروندی راتقدیم وی کنند.خلاصه همه دارند هدیه های شان را پس می گیرند.یعنی فرهنگستان سوئد هم جایزه ی نوبل را ازگراس پس می گیرد؟ بعید است.بانازی های دیگرکه این کاررانکرده است. مثل کنوت هامسون نروژی.
گراس بدموقعی هم به "وافن اس اس "پیوست.سال 1943.یعنی هنگامی که خواجه گوته ی شیرازی هم دیگرمی دانست نازی ها چه ها که نمی کنند.راستی چرا گراس پس ازاین همه سال سفره ی دلش را گشود؟ سرنهادن برپای خدای وجدان ودست زدن به توبه نصوح درآستانه اعزام به لقاالله؟ بعید است بتوان وجدانی راکه بیش از60 سال درخواب خوش فرورفته باشدبا پتک هم ازخواب بیدارکرد.پیش دستی دربرابر محقق یا خبرنگارفضولی که بوهایی برده است؟ بعید است کسی بتواند به خبرنگارجماعت رودست بزند باورنمی کنید بروید ازنیکسون بپرسید.به نظرحقیر حضرت گراس می خواسته است برای کتاب تازه اش با افشاگری قطره ای بازارگرمی کند. عین زین الدین زیدان برادرمکتبی خودمان که پس ازچندروزولابد دریافت زیرلفظی مناسب تن به مصاحبه داد.صنعت تبلیغات را دست کم نگیرید.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا