9/05/2006
اندرحکایت سانسورچندوجهی

خداوکیلی من یکی که از ویژگی چندوجهی سانسوردرمیهن آریایی اسلامی شگفت زده شده ام اساسی.تازه ترین جلوه ی این ویژگی چندوجهی را می توان دربرخوردبا حزب الله لبنان وسید حسن نصرالله(همان که خون امام ره را دررگ داد) به عیان دید.جناب نصرالله گفته است که گروگان گیری سربازان اسراییلی که به جنگی خون بارانجامید اشتباه بوده است وبه عبارت دیگرگوربابای خون امام ره. ایشان درآن سخن رانی مانند همه آخوندها کلی چانه فرسایی وروده درازی کرده اند ولی رسانه های میهن آریایی اسلامی تنها همین بخش ازسخنان نصرالله را به تیغ سانسورسپرده اند.درواقع یک بارهم که جناب نصرالله ازخرشیطان پایین آمده است وزیرآن عمامه سیاه به ارث برده ازپیامبراکرم یا اعظم فسفرهای خاکستری مغزرا به کارانداخته است حضرات نگذاشتندتا جلوه ای ازکارکردمغزبه چشم وگوش ملت درصحنه ی میهن آریایی اسلامی برسد.این یک وجه را به یادداشته باشید تاازوجه دیگری برای تان سخن بگویم بازهم درموردهمین حزب الله به قول بعضی ها ضدامپریالیست. درگرماگرم جنگ حزب الله واسراییل صداوسیمای میهن آریایی اسلامی پرشده بودازسرودهای حماسی عربی بازیرنویس پارسی.ازسرتفنن بیشتراین سرودها را گوش می دادم برای همسنجی کلام عربی وزیرنویس پارسی. دریکی ازهمین موارد بود که شنیدم خواننده ی عرب می گوید ای یهودی مثلا بروگم شو یا دخلت را می آوریم وازاین حرف ها.درست یادم نیست. نکته ی مهم این است که درزیرنویس پارسی به جای "ای یهودی" آمده بود "ای صهیونیست".مثلا ای صهیونیست دخل ات را می آوریم. نه به آن شرمندگی از خردورزی حزب الله نه به این شرمندگی ازنژادپرستی حزب الله.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا