9/11/2006
بزرگراه آل احمد

هروقت که می شنوم دوثانیه پیش از مرگ هم می توان توبه کردورستگارشدامیدوارمی شوم.توبه ی نصوح. خدا وکیلی این اوسا کریم هم خیلی باحال است تاواپسین دم هم راه بازگشت به گله را بازگذاشته برای بره های گم گشته که چه عرض کنم برای بزهای پیرنیز.نمونه اش همین جلال آل احمدخودشان که تا می توانست دراین خاکدان گردوخاک به پا کرد وسرآخرپیشانی برآستان حضرت حق گذاشت ویحتمل رستگارشد.حالا طبقه اول بهشت هم لنگرننداخته باشددم دربهشت هم که بساط زده باشد گلیم خودش را که ازآب بیرون کشیده است. به این می گویندتغییرنگرش ماهرانه.ماهرانه که چه عرض کنم تغییرراهبردی .به قول فرنگیان استراتژیک.دراین دنیا تادقیقه نودسرمست باده بودبعدهم به لطف توبه ی نصوح دروقت اضافه خودش رارسانده است به جوب های شراب بهشت.پشت سرمرده وبلاگ نوشتن آن هم درسالروزمرگش خوشایند نیست.فقط نکته ای درباره ی باده دوستی آن مرحوم بگویم وبروم(شاید هم مانند خیلی ها به خاطر عرق خوری رایگان درمیخانه های دوستی ایران وشوروی به حزب ترازنوین پیوسته باشد.الله اعلم).آل احمددرکتاب "سفرآمریکا می نویسد"..سرراه یک بطری ودکای اسمیرنوف خریدم به 6 دلارو45 سنت وآمدم خانه.......اما این ودکاهه گران بودها! وهمه اش دراین فکرم که چراتوی کشتی ویسکی نخریدم.سه بطرش را می دادند به 10 دلاروپنج بطرش را به 15 دلار.می ارزید".
این را کی نوشته است چهارشنبه 16 تیر1344درینگه ی دنیا.یعنی سه سال پیش ازپیوستن به لقاالله .می گویم بازگشت به درگاه حضرت حق هم برای شراب خواری رایگان درجوب های بهشت نبودباشد.استغفرالله توبه.کسی مظنه قیمت ویسکی درجهنم را ندارد؟
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا