9/17/2006
این ورکرباس وآن ورکرباس

مسلمان بودن حتی از نوع شناس نامه ای اش هم عجب مکافاتی است ازبس جراحت قلبی به بارمی آورد.نصفه های شب که احساس جراحت مندی قلبی کنی میان خواب وبیداری شستت خبردارمی شود بایددوباره کسی به گوشه ای ازاسلام عزیزگیرداده باشد.حدس درست است اسلام عزیزدوباره دچارگیرشده است.اما کی فکرش را می کرد این بارگیر دهنده خودش هم یکی از چاکران حضرت حق باشد.به این می گویند دعواسرلحاف ملا.یکی نیست به این پاپ بندیکت نمی دانم چندم بگوید مردحسابی خودت مگرناموس ومقدسات نداری که گیر می دهی به مقدسات ناب محمدی.البته تاباشدازاین دعواها.مگرسگ بگیردسگ را تاراه بازشودبرای کولی.جهنم که قلب ما هم جریحه داربشود.یکی نیست بگوید پاپ بندیکت عزیزدکان دونبش عتیقه سرکارعالی هم دست کمی ازدکان دونبش اسلام عزیزندارد.سروته یک کرباس.خلاص.شاید هم پاپ بیچاره از اوساکریم عصبانی است که این همه امتیازداده به اسلام عزیزوسرمسیحیت عزیز بی کلاه مانده است.حق هم دارد.بدنیست اوساکریم نصف حوری ها وقلمان های بهشت اسلامی را بفرستد به بهشت مسیحی.تازه جهنم اسلامی هم ازجهنم مسیحی بهتراست.راه به راه توی جهنم اسلامی بمب گذاری می کنند وامت اسلامی چهارتا چهارتا شهید می شوند ومی روند بهشت.به این می گویند جهنم نه به آن جهنم تخمی مسیحیت که دانته به تصویرکشیده است.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا