9/25/2006
خداکنددروغ باشد

بدبخت شدیم رفت پی کارش.نگفتم این حضرات آیات اعظام اکراه پکراه سرشان نمی شود؟آقایان می خواهند ماه رمضان را 60 روزه کنند.چرا؟امسال به جای یک ماه دو ماه درآسمان دیده اند.آن یکی ماه ازکجا آمده است؟انوشه خانم آن یکی ماه است. گفته بودم که این جماعت به نظرحلال اعتقاددارند.تازه مشکل همنشینی فضایی انوشه خانم با نامحرمان را هم حل کرده اند.اگردرسفینه بازباشد خیالی نیست.باورتان نمی شودسفینه سازان روسی کلی جان کنده اند تا سفینه ی دربازدرست کنند.انوشه خانم پیشاپیش خبرشان کرده بودکه سفرفضایی دربستی اسلام عزیزرا به خطر می اندازد.البته دربستی به معنای مسافرکشان میهن آریایی اسلامی نیزجیب انوشه خانم را به خطر می انداخت.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا