9/26/2006
خدایاخدایا تاانقلاب مهدی کاسترو را نگه دار

شکرخدارفیق فیدل روزبه روزداردحالش بهتر می شودوامتی را ازنگرانی به درمی آورد.به خصوص رفیق چاوزکم مانده بود ازغصه دق کند.چاوزچندروزپیش خطاب به خیل نگران ها گفت که فیدل روبه شفا است وحتی لباس نظامی زیتونی رنگ خودش را هم به تن می کند.خدایا صدهزارمرتبه شکر.بالاخره در80 سالگی بوی الرحمن آدم بلند می شود.رفیق چاوزکه چندی پیش مانند رییس جمهوررجایی وارمندناک میهن آریایی اسلامی گذارش به نیویورک افتاده بودسری به یکی ازکلیساهای هارلم زدعین رییس جمهوررجایی وارمندناک که رفت سراغ یکی از مسجدها.چاوزدرجمع مومنین کلیسا گفت که خداکاستروراشفاداده است."فیدل روبه بهبودی است شکرخدا".حرف زدن چاوزهم عین رییس جمهوررجایی وارمندناک شده است.
رفیق چاوزگفت"فیدل کمونیست است وبنابراین ملحد.اما معتقد است که خدا به چاوزودوستانش کمک می کند وبنابراین خودکاستروهم شامل مرحمت الهی می شود" .خداییش این حرف که عین حرف های رییس جمهوررجایی وارمندناک است.لوس وخنک.رفیق چاوزدرادامه گفت که کاسترو خودش به وی خاطرنشان کرده است که خدایارویاورونزوئلا است.
درپایان نیز حضرت چاوزگفت"بیاید برای سلامتی فیدل به درگاه خدادعا کنیم"
ملت درصحنه هم که درکلیسا جمع شده بودندیک صدافریادبرآوردند"فیدل فیدل"
قربان حکمت خدابروم چه کارها که نمی کند.من که به هیچ وجه تعجب نمی کنم پس فرداچاوزبه همراه فیدل به پیروان خط امام(ره) بپیوندد وگرنه عین گورباچف سیاه بخت می شوند.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا