9/19/2006
واژه پیرایی

سخنان پاپ بی نوا چنان رگ غیرت باشندگان میهن آریایی اسلامی را دچارآماس وجنبش کرده است که رسانه ها همه باهم به جان هرچه کشیش وپشیش افتاده اند.تاباشد ازاین گریبان گیری ها.ازهمه جالب ترواکنش صداوسیمای میهن آریایی اسلامی است که بام تا شام درباره ی تجاوزهای جنسی کشیش ها برنامه پخش می کند.امروزرادیوداشت می گفت که کشیش ها ی نمی دانم کدام کشوردر یک سال به شونصدنفرتجاوزکرده اندکه درمیان این تجاوزدیدگان زن های شوهردارهم وجودداشته است.خلاصه حسابی پاپ وکشیش هایش را درازکرده اند.مانند بارهای پیش کشمکش به قلمرو واژه ساری هم کشیده است.حقیر هم برای آن که به تکلیف ملی اسلامی خودعمل کرده باشم(ازاسقف ارمنی ها که کم تر نیستم) پیشاپیش چندبرابرنهادی را که به ذهنم رسیده است پیشکش آقاامام زمان می کنم.امیدوارم قبول حق واقع شود.انشاالله تعالی.
ازاین پس به جای واژه استکباری موسیقی پاپ بگوییم "موسیقی گل محمدی"
به جای خوراک استکباری "پاپ کورن" بگوییم "چس فیل محمدی"
به جای ضرب المثل استکباری" از پاپ کاتولیک تر" بگوییم"ازامام(ره) دوآتشه تر"
به جای "سوپاپ "بگوییم "آبعلی"
همین جا هم ازهمه دل سوختگان وهم چنین کون سوختگان راه طریقت می خواهم واژه های دچارنجسی را کشف کنند تا هرچه زودتربرای شان برابرنهادبگذاریم وامتی را ازنگرانی رهاکنیم وواژه ها رابه طهارت برسانیم.اجرتان با آقا امام زمان.
0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:
Create a Link

بازگشت به بالا